Til hovedinnhold

Cecilie Salomonsen

Master of science

Cecilie Salomonsen

Master of science

Cecilie Salomonsen
Telefon: 920 12 817
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1357744

Purpose Practically all salmon fillets produced in Norway are trimmed clean of unwanted fat, bone remnants and other defects according to customer requirements. In today’s modern salmon-processing plants, the trimming operation is performed by a combination of automated trimming machines and manual ...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496934

Denne rapporten omhandler resultater fra en intervjuundersøkelse og en workshop med fokus på elektrobedøving for garn- og linefiskere. Rapporten tar for seg behovet for elektrobedøving. Den synliggjør også noen ideer til mulige løsninger tilpasset denne driften, som kan legges til grunn for videre a...

Forfattere Salomonsen Cecilie Thorvaldsen Trine Toldnes Bendik
År 2014
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496501

Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 4 "Automatisk bløgging av villfisk" i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk pa snurrevadfartøy" (FHF-prosjekt 900526). Målsettingen med prosjektet var å utvikle automatiserte fangstbehandlingslinjer for mer effektiv prosessering av fisk som gir ...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1493847

Denne manualen er en delleveranse i FHF-prosjektet "Menneskelige faktorer og rømming fra lakseoppdrettsanlegg". Manualen bidrar med retningslinjer for utvikling av fremtidige produktløsninger, som reduserer faren for rømming som fø1ge av menneskelige feilhandlinger. Manualen er rettet mot leverandør...

Forfattere Moe Helene Katrine Salomonsen Cecilie Lien Andreas Myskja
År 2014
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1108574

Gjennom de siste 10–15 år har det vært lite åpen forskning på industriell produksjon av pillede reker. I samme tidsrom har industrien gjennomgått en omfattende strukturering og modernisering. Gjennom de seinere år har norsk rekeproduksjonen vært nedadgående som en konsekvens av sterk konkurranse fra...

Forfattere Nilsen Heidi Grimsmo Leif Lorentzen Grete Elisabeth Rode Tone Mari Salomonsen Cecilie
År 2014
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1510756

Rapporten oppsummerer resultatene fra Fase I av HIF-prosjektet "Utvikling av system for vektestimering av pelagisk fisk ombord". I Fase I er det utviklet prinsipp for representativt prøveuttak av fisk, prinsipp for infeed system til veieenhet, singulering og innmating, samt teknologi for verifiserin...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268648

Rapporten oppsummerer resultatene fra Fase 1 av FHF-prosjektet 'Utvikling av system for vektestimering av pelagisk fisk ombord'. I Fase 1 er det utviklet prinsipp for representativt prøveuttak av fisk, prinsipp for infeed-system til veieenhet, singulering og innmating, samt teknologi for verifiserin...

År 2013
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1531146

Teknologiprinsipper for fraksjonert uttak av restprodukter fra NVG sild. Prosjektet har sett på teknologi for automatisk separasjon, identifisering og manipulering av utvalgte restråstoffraksjoner fra NVG sild. Fokus har vært på god separasjon med høy grad av renhet. Det er gjennomført en behovsanal...

År 2012
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1520829

Prissetting av pelagisk fisk er i stor grad basert på individvekt og fastsatte vektklasser. Det er derfor av stor betydning å ha et godt estimat på vektfordelingen til fisken i hele verdikjeden, fra fangst til produkt - fra ombord på fartøy til foredling på mottaksanlegg. Prosjektet har som målsetni...

År 2012
Type Rapport/avhandling