Til hovedinnhold
Norsk English

Veikart for å håndtere naturrisiko

Atle Harby
Atle Harby har vært med i Naturrisikoutvalget, som la fram sin rapport 12. februar.
Fornybarbransjen er avhengig av naturens ressurser, som vann, sol og vind. Samtidig påvirker bransjen naturen på flere måter, og de må derfor omstille og tilpasse seg den økende naturrisikoen.

Tap og forringelse av natur utgjør en risiko for økonomisk virksomhet og for menneskelig velferd, skriver Naturrisikoutvalget i sin ferske NOU. I denne rapporten, som ble overlevert klima- og miljøministeren 12. februar, peker de på fem steg fornybarbransjen kan ta for å møte disse utfordringene.

– Dilemmaene knyttet til å håndtere disse risikoene gjør at oppgaven kan føles vanskelig for aktørene i fornybarbransjen. På den ene siden skal vi gjøre en stor omstilling som påvirker klimaet positivt ved å redusere utslipp av CO2.. Samtidig kan målet om å produsere fornybar energi gi negative effekter på naturen. Skal vi lykkes, må vi sørge for at vi vurderer og tar hensyn til alle disse perspektivene, sier Atle Harby, seniorforsker i SINTEF Energi. 

Hans forskningsområde er miljødesign av fornybar energi og hvordan det kan brukes for å ta vare på miljø, natur og andre interesser samtidig som man produserer lønnsom, fornybar kraft. 

Harby er ett av 13 medlemmer i utvalget, som har vært ledet av Aksel Mjøs ved NHH Norges handelshøyskole. Les mer om utvalget og rapporten

Risikoen ved naturtap

Naturrisikoutvalget har blant annet sett på hvordan norske næringer og sektorer er berørt av fysisk naturrisiko, med både direkte og indirekte konsekvenser som følge av tap og forringelse av natur og naturmangfold. I tillegg har de sett på risikoen knyttet til endringer i reguleringer og rammebetingelser som kommer fra global, europeisk og norsk naturmangfoldpolitikk – såkalt overgangsrisiko.

Klimaendringer som påvirker vind- og nedbørsforhold utgjør en fysisk naturrisiko, mens overgangsrisiko inkluderer alt fra endringer i konsesjonsregler til omdømmerisiko knyttet til offentlig debatt om for eksempel strømpriser og naturinngrep. 

Vannkraft.jpg

Naturrisiko er faren for negative konsekvenser for aktører og samfunn ved tap og forringelse av natur og naturmangfold.  Naturrelatert overgangsrisiko er risiko som oppstår som følge av endringer i reguleringer og rammebetingelser, inkludert søksmålsrisiko og omdømmerisiko. 

Fem steg for å vurdere naturrisiko 

– Fornybarbransjen er klar over, og jobber aktivt med mange av problemstillingene knyttet til naturrisiko allerede, men arbeidet er ofte ikke satt i system, forteller Harby.

Han mener at femtrinnsmodellen vil bidra til at det blir tatt informerte valg og at riktige tiltak blir satt inn. 

Naturrisikoutvalgets fem trinn for privat og offentlig sektor: 

  1. Identifiser hvor og hvordan virksomheten berører natur, inkludert i sine verdikjeder
  2. Analyser hvor og hvordan virksomheten er avhengig av og påvirker natur
  3. Vurder hvordan virksomheten er utsatt for naturrisiko
  4. Bruk analysene og vurderingene som grunnlag for intern og ekstern rapportering
  5. Anvend denne kunnskapen som grunnlag for konkrete beslutninger og handlinger

Utvalgets rapport understreker at det er kritisk for alle berørte bransjer å innlemme naturrisiko i sin risikostyring og beslutningsprosesser.  

– Ved å følge utvalgets anbefalinger kan energibransjen bedre forstå og håndtere de risikoene de står overfor, samtidig som de bidrar til å beskytte naturmangfoldet og sikre tilgang på fornybar energi for fremtiden, sier Harby.  

Alt henger sammen med alt i naturen 

For at få et riktig bilde, er det avgjørende at hele verdikjeden inngår i analysene, understreker Harby.

– For fornybarbransjen betyr dette at alt fra arealbruk og direkte påvirkning på natur, til hvordan verdikjeden er eksponert for naturrisiko, må analyseres og vurderes. Bransjen må ikke bare fokusere på å redusere sin egen direkte påvirkning og avhengighet, men også håndtere overgangsrisikoer som endringer i lovverk og samfunnets forventninger. 

Harby anerkjenner at det vil kreve noen ressurser å starte arbeidet med naturrisiko, men at effekten og effektiviteten vil bli stor relativt raskt:  

– Å innarbeide naturrisiko i samfunnet krever innsats fra både myndigheter og privat sektor, men vi kan bygge på noe arbeid som gjøres internasjonalt og erfaringer fra arbeid med miljøvirkninger og miljødesign av fornybar energi. For at det skal få effekt, må det integreres og behandles på lik linje med alle andre risikoer selskap håndterer allerede, understreker Harby.  

Utforsk fagområdene

Kontaktperson