Til hovedinnhold
Norsk English

Mobilitet 2024: SINTEF deltar med siste nytt fra forskningsfronten

Foto: Ilja C. Hendel
Vil du vite mer om autonome passasjerferger og om hvordan barns kognitive utvikling påvirker trafikksikkerheten, eller lære om den nye kjøre-og-hente appen for barn?

SINTEF er medarrangør av konferansen Mobilitet 2024 som går av stabelen 5.-6. mars i Oslo. Her er en oversikt over hva vi skal bidra med, håper vi ses!

Klimatilpasning av transportinfrastruktur

Transportinfrastrukturen er en forutsetning for mobiliteten i et samfunn. Så hva gjør vi når dagens infrastruktur blir utfordret av ekstremvær og et mer uforutsigbart klima? Hvordan unngår vi store ødeleggelser, stengte veier og jernbanestrekninger? SINTEF skal sammen VIA (Næringsklyngen for transportinfrastruktur) belyse klimatilpassing av transportinfrastruktur, dagens kunnskapsstatus og behov for videre forskning.

 • Sesjon: Mobilitet i klimakrisens tid: Infrastruktur, sårbarhet og innovasjon (Tirsdag kl. 15.00-16.15)
 • Kontakt: Vibeke Nossum

Barn på sykkel – kognitive kart og oppfattelse av risiko

SINTEF, NORD Universitet og Trygg Trafikk har utviklet opplæringsmodellen Barn, oppmerksomhet og sykling (BOS), som handler om omhandler barns oppfattelse av risiko når de sykler i trafikken. Modellen bygger på forskning på kognitive kart, som May-Britt og Edvard Moser fikk Nobelprisen for i 2014. Nobelprisarbeidet omhandler hvordan mennesket utvikler kognitive kart som danner grunnlaget for evnen til å navigere i et landskap og vite hvor man er.

Barnas evner til å forutse risikofaktorer i trafikken er relatert til utviklingen av kognitive kart. Vi ser nærmerer på forståelsen av kognitive kart og hvordan de utvikles gjennom læring.

 • Sesjon: Sikker mobilitet for barn og unge (Tirsdag kl. 11.30-12.30)
 • Kontakt: Dagfinn Moe

Kjøre-og-hente-app for barn

Selskapet Nimmo fra Molde har utviklet en løsning for henting og levering av barn til fritidsaktiviteter. Tjenesten består av en app hvor foreldre eller barn selv booker og betaler for transport fra den nærmeste bussholdeplassen og til selve aktiviteten. Tjenesten er testet ut i Molde og Ålesund, og tanken er at appen på sikt kunne hjelpe foreldre over hele Norge, og kanskje bli en del av et nasjonalt MaaS-konsept (Mobility as a Service). For å få til det har Nimmo gått sammen med mobilitetsforskere i SINTEF og sett på muligheter og barrierer for oppskalering av konseptet.

 • Sesjon: Hvordan sikre mer bærekraftig mobilitet for barn og ungdom? (Tirsdag kl. 15.00-16.15)
 • Kontakt: Marianne Ryghaug

Mobilitet i offentlige planprosesser

God mobilitet er sentralt for å utvikle trygge og bærekraftige nabolag. Nye mobilitetsløsninger og knapphet på arealer er faktorer vi må ta høyde for.

Astrid Bjørgen skal presentere hvordan man kan tilrettelegge for delingsmobilitet, bruk av ulike hjemleveringsløsninger, og hvordan arealplanlegging kan fungere som styringsverktøy for å påvirke tjeneste- og mobilitetstilbudet. Presentasjonen bidrar med kunnskap om arealplanlegging og planprosesser, og underbygger hvorfor det er viktig å inkludere logistikk i mobilitetsbegrepet tidlig i område- og byutvikling.

 • Sesjon: Bylogistikk og "last mile": Hvordan ser fremtiden ut? (Onsdag kl. 09.00-10.00)
 • Kontakt: Astrid Bjørgen

Reduserte utslipp fra tungtransport

Klimagassutslippene fra godstransport øker, og vi skal diskutere muligheter og barrierer for å få til utslippsreduksjoner. Bendik Nybakk Torsæter skal holde et innlegg om ny teknologi for lading av tunge kjøretøy. En omstilling til batterielektriske lastebiler krever at ladeinfrastrukturen er på plass, og i mange tilfeller vil det være nødvendig med MW-lading for å kunne dekke energibehovet i transportnæringen. Prosjektet MegaCharge skal bidra med løsninger og kunnskap for å overvinne tekniske barrierer knyttet til dette, og samtidig legge til rette for at norske aktører kan realisere verdiskapingspotensialet som ligger i det internasjonale markedet.

 • Sesjon: Muligheter og barrierer for utslippsreduksjoner i tungtransporten (Onsdag kl. 10.30-11.45)
 • Kontakt: Roar Norvik (møteleder), Bendik Nybakk Torsæter (faglig innlegg)

Sporingsteknologi for å studere reisevaner

Informasjon om reisevaner er viktig for transportplanleggere og transportmodellerere. Tradisjonelt har man samlet inn informasjon om reiser gjennom spørreundersøkelser, men nå har vi flere datakilder, for eksempel apper på mobile enheter eller data fra teleoperatører.

I denne sesjonen presenteres ulike erfaringer med bruk av de nye datakildene. Gunnhild B. A. Svaboe skal holde et innlegg om aksept for sporingsteknologi. Selv om sporingsteknologi åpner for f.eks. passiv registrering av reiseatferd og økt detaljeringsgrad, er verdien av data avhengig av at de deles. Selv om flertallet i dag eier en smarttelefon, brukes den ulikt. Noen synes det er helt uproblematisk å la seg spore, men det gjelder på langt nær alle. Det er viktig å være klar over dersom en skal bruke sporingsteknologi for å studere reisevaner.

Autonome og utslippsfrie passasjerbåter

På oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune har SINTEF utviklet konseptuelle løsningsforslag for autonome passasjerbåter. Arbeidet er utført i samarbeid med ulike aktører fra norsk maritim næring. Basert på bruker-case i Ålesund og Kristiansund presenteres resultater fra prosjektet SmartereTransport, med særlig fokus på ulike fartøykonsept, fremdriftssystem, nødvendig landbasert infrastruktur, samt vurderinger knyttet til samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk kost-nytte.

 • Sesjon: Samfunnsnytten med å automatisere og digitalisere den maritime sektoren (Tirsdag kl. 11.30-12.30)
 • Kontakt: Even Ambros Holte

Se hele programmet og meld deg på: Mobilitet 2024

 

Kontaktperson