Til hovedinnhold
Norsk English

Utviklet nytt produkt for overvannshåndtering etter deltakelse i forskningsprosjekt

Permeable dekker kan håndtere mye overvann i tett bebygde områder. Foto: Snøhetta / Asak Miljøstein
Styrtregn blir en stadig større utfordring, og permeable dekker kan være en del av løsningen. Et forskningsprosjekt med SINTEF og NTNU var starten på innovasjonsprosessen i Vikaune Fabrikker.

Flere og flere får øynene opp for at klimatilpasning av bygg og infrastruktur er nødvendig. For å godkjenne byggetiltak, stiller nå flere kommuner krav til at overvann skal håndteres på egen tomt.

En løsning på dette kan være permeable dekker. Disse lar vannet drenere gjennom overflaten og ned i et underlag hvor vannet fordrøyes, før det enten infiltreres til grunnen på naturlig vis eller ledes videre til et ledningsnett.

Bruksområdet varierer fra industrielle dekker for tung nyttelast til fortau, torg og private oppkjørsler med mindre belasting.

Har målt fordrøyingsegenskaper i testfelt
I forbindelse med bygging av ny fabrikk har Vikaune Fabrikker etablert et testfelt på Sveberg i Malvik kommune utenfor Trondheim, og gjennomført et fireårig forskningsprosjekt sammen med SINTEF og NTNU.

Det er etablert seks ulike forsøksfelt med forskjellig oppbygning.

– Her tester vi ut ulike kombinasjoner av de ulike lagene, både med og uten infiltrasjon, forteller seniorforsker Edvard Sivertsen i SINTEF.

Forsøksfeltene er en integrert del av området og får en naturlig og reell belasting. Basert på målinger fra Sveberg er det dokumentert at en spesiell type permeable dekker er i stand til å ta unna en betydelig del av overvannet.

Det beskrives tre ulike permeable løsninger, slik at dersom grunnforholdene ikke tillater det, eller når overvannet er så forurenset at man ikke ønsker å infiltrere vannet til grunnen, velges en oppbygning uten infiltrasjon.

– For denne løsningen legges det en tett membran mellom grunnen og bærelaget for å skille overvannet fra grunnvannet. I tillegg må det lages en dreneringsløsning som drenerer overvannet til nærmeste ledningsnett, forklarer Sivertsen.

På Sveberg er 11 nedbørshendelser undersøkt, og man har funnet ut at dekket forsinker avrenningstoppen med rundt 40 minutter og reduserer den maksimale avrenningen med over 89 prosent, sammenlignet med en hard overflate.

Effekten avhenger av utforming og lokale forhold
Avhengig av utforming kan permeable dekker med belegningsstein kategoriseres enten som et infiltrasjonstiltak, som et fordrøyingstiltak eller som begge deler.

– Effekten avhenger av utforming og lokale forhold. Den kan variere fra fullstendig infiltrasjon, der alt vannet infiltreres i grunnen, til at alt vannet samles opp under dekket og slippes på det øvrige overvannssystemet med en forsinkelse, sier Sivertsen.

Gir viktig informasjon ved dimensjonering
Det er også etablert gode modeller som beskriver fordrøyingsegenskapene til denne typen permeable dekker, og som kan brukes til å bestemme ytelsen under ulike nedbørshendelser eller for lengre tidsserier med værdata.

Ved å bruke lengre serier med værdata vil man få nok resultater til at man kan bruke statistiske metoder for å si noe om sannsynligheten for at en avrenningssituasjon kan inntreffe.

– Resultater fra slike analyser kan presenteres i varighetskurver som viser sammenhengen mellom avrenning og tiden avrenningen overstiger en gitt verdi. Ved å benytte slike varighetskurver og sammenligne ulike løsninger, kan man velge en riktigere overvannsløsning enn man ellers ville gjort, forklarer Sivertsen.

I prosjektet er det benyttet lange tidsserier fra fem ulike byer i Norge; Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Hamar, og kapasiteten til permeable dekker under ulike klimatiske forhold er vist.

Resultatene fra disse analysene vil gi viktig informasjon til prosjekterende ved dimensjonering av permeable dekker.

Nytt konsept og design
Bedriftene som har deltatt i forskningsprosjektet har parallelt jobbet med utvikling av nye former for belegningsstein. Halvannet år etter at prosjektet ble avsluttet, ble et nytt konsept og nye belegningssteiner lansert kommersielt.

Konseptet ASAK Flyt gjør det mulig å kombinere overvannshåndtering med utvikling av urbane uterom, og gir en fleksibel overgang mellom permeable dekker og vanlige tette dekker med belegningsstein.

– Permeable dekker er et av verktøyene i den blågrønne verktøykassen, og konseptet er poenggivende i Breeam. Det permeable sortimentet vårt bestod av stein beregnet for logistikk og forretningsområder, og vi har de siste årene opplevde opplevd økt etterspørsel etter produkter med et mer estetisk uttrykk til bruk der hvor folk bor og ferdes, forteller marked- og prosjektansvarlig Ellen H. Schumann i Asak Miljøstein.

Dette er bakgrunnen for at bedriften utviklet det nye permeable konseptet FLYT sammen med Snøhetta. Asak FLYT består av tre sekskantede heller som gir ulik permeabilitet avhengig av hvordan man kombinerer dem (fra 10 til 28 % åpning i dekket).

– Systemet gir en unik mulighet for å lage vakre og kreative utendørsdekker som samtidig håndterer svært store mengder overvann, sier hun.

Hva er permeable dekker

Permeable dekker med belegningsstein består av belegningsstein med definerte fuger mellom steinene slik at overvann kan drenere gjennom fugene og ned i grunnen under dekket.

Permeable dekker har ellers de samme tekniske egenskapene som tradisjonelle dekker, og konstrueres på samme måte med et settelag, bærelag og forsterkningslag. Det er imidlertid viktig at fugematerialet mellom betongenhetene og oppbygningen under er uten finstoff.

Det er essensielt at underlaget bygges opp riktig, og bransjen har utarbeidet en veileder beregnet for norske forhold, som skal benyttes.

 

 

Kontaktperson