Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikler bærekraftig biodrivstoff i Europa

Fly og biodrivstoff-tank
Dekarbonisering av luftfarten og sjøtransporten vil bidra til å lede Europa mot en bærekraftig, sirkulær og netto-null utslippsøkonomi. Foto: Shutterstock
EU-prosjektet REFOLUTION vil bidra til å redusere klimagassutslipp fra fly og skip ved å utvikle avansert og kostnadseffektivt biodrivstoff.

Bærekraftig biodrivstoff har potensial til å avkarbonisere transportsektoren ved å redusere flere gigatonn CO2-utslipp per år. Med et omsetningskrav på 63 prosent for bærekraftig flydrivstoff og 70 prosent reduksjon i utslipp fra skip, vil avansert biodrivstoff bli en av løsningene for å nå EUs netto-null utslippsmål og styre mot det grønne skiftet for luftfarts- og sjøtransportsektoren.  

REFOLUTION er et nystartet 4-årig prosjekt finansiert av Horizon Europe, som vil levere en kostnadseffektiv produksjon av avansert biodrivstoff via prosesser som kan tas i bruk ved raffinerier i Europa. 

Andregenerasjons biodrivstoff

Mens konvensjonelt biodrivstoff fremstilles av råstoff som også kan brukes til å produsere mat eller dyrefôr (førstegenerasjons biodrivstoff), fremstilles avansert biodrivstoff i hovedsak av rester og avfall fra næringsmiddelindustrien, landbruk eller skogbruk (andregenerasjons biodrivstoff).  

Utviklingen av avansert biodrivstoff møter imidlertid flere utfordringer: fremstillingen av biodrivstoff er kompleks, det trengs store investeringer for hver nye raffinerienhet, det mangler standardisering og sertifisering i markedet og det mangler gode metoder for å spore grønt karbon fra råstoff til produkter.   

Disse problemstillingene vil REFOLUTION se nærmere på:  

REFOLUTION tar for seg tre viktige utfordringer for å nå klimamålene for transportsektoren: å muliggjøre bruk av bærekraftig biodrivstoff for å avkarbonisere fly- og marin sektor, å oppskalere biodrivstoffproduksjon og å ta de første skrittene mot sertifisering for bruk i kommersielle motorer, sier Duncan Akporiaye, koordinator for prosjektet ved SINTEF.  

Om REFOLUTION

REFOLUTION er et Horizon Europe-prosjekt med Grant Agreement nummer 101096780. Prosjektet startet opp i januar 2023 og varer til januar 2027. Kick-Off for prosjektet fant sted 24.-25. januar 2023 i Oslo.  

Konsortiet koordineres av SINTEF og består av 14 ledende EU-partnere fra 8 europeiske land, som dekker hele verdikjeden for biodrivstoff: VTT, NESTE (Finland), OMV (Østerrike), Universitetet i Rostock, DLR, GRACE (Tyskland), BTG Biomass Technology Group, BTG Bioliquids, BTG-NeXt, Universitetet i Groningen (Nederland), CNRS (Frankrike), ETA Florence Renewable Energies (Italia) og CEPSA (Spania). 

I tråd med Green Deals mål, vil REFOLUTION bidra til å dekarbonisere luftfarten og sjøtransporten og dermed lede Europa mot en bærekraftig, sirkulær og netto-null utslippsøkonomi. 

Mot storskala biodrivstoffproduksjon

Prosjektet vil utvikle og demonstrere en innovativ prosess for å lage pyrolyseolje fra biomasse. For å kunne bruke denne pyrolyseoljen som biodrivstoff må den først videreforedles. REFOLUTION vil jobbe med å utvikle teknologi for å kunne integrere denne videreforedlingen i konvensjonelle prosesser i allerede eksisterende oljeraffeneri med tanke på storskala biodrivstoffproduksjon. Samtidig vil prosjektet bidra til økt digitalisering i raffineriet og utvikle innovative verktøy for sporing av grønt karbon gjennom hele prosessen, slik at innholdet av grønt karbon kan optimaliseres og standarder valideres.   

Implementering av teknologien i kommersiell skala i raffinerier forventes å redusere investeringskostnadene med 50 prosent og driftskostnadene med 45 prosent, sammenlignet med bygging av frittstående enheter for prosessering.  

Kontaktpersoner