Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan kan vi ombruke mer og redusere avfallsmengden i byggenæringen?

Byggavfall
Byggeplasser genererer mye avfall i dag. Foto: iStock
Det blir tema på Byggavfallskonferansen i Oslo i februar, hvor blant andre SINTEF er invitert til å bidra med kunnskap.

Til tross for en stadig økende interesse for å gå over til en sirkulær økonomi, mangler det fortsatt forskning på hvordan man kan oppnå det i ulike bransjer.

Byggesektoren er en stor kilde til klimagassutslipp, men potensialet for materialgjenbruk og avfallsreduksjon er stort. Eksisterende kunnskap består for det meste av bransjerapporter for praktikere, basert på anekdotiske erfaringer.

Stort informasjonsbehov

– Det er et klart behov for mer og bedre informasjon om hvordan man tar de mest bærekraftige valgene når man skal velge materialer og utforme et bygg, sier SINTEF-forsker Lilo Henke.

Byggavfallskonferansen arrangeres 14. februar i Næringslivets Hus i Oslo. SINTEF er invitert til å presentere sine forskningsaktiviteter knyttet til avfallsreduksjon og ombruk på konferansen.

Lilo Henke skal snakke om avfallsreduksjon og ombruk basert på funnene i forskningsprosjektene ConZerW og REBUS.

– Bedre kommunikasjon og samarbeid på tvers av verdikjeden er avgjørende. Det betyr at vi trenger en klar definisjon av systemgrensen og et felles mål å jobbe mot, sier Henke.

Byggavfallskonferansen arrangeres av NHP-nettverket. Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP) ble første gang lagt frem i 2001. NHP-nettverket ble da etablert for å arbeide strategisk med å iverksette tiltak som kunne bidra til å gjennomføre handlingsplanen.

Om prosjektene

REBUS (Reuse of Building materials - a USer perspective):
Målet er å utvikle ny kunnskap for mer effektiv ombruk av bygningsmaterialer gjennom et brukerperspektiv.

Hovedaktiviteter:

 • Forskerne har evaluert dagens utfordringer og muligheter når det gjelder ombruk av byggevarer i Norge gjennom en nasjonal undersøkelse, intervjuer og litteraturgjennomgang.
 • Ombrukspotensialet til mer enn 50 byggevarer er evaluert, og en veiledning (både på norsk og engelsk) er utviklet for å gir retningslinjer for ombruk av innvendige glassvegger, vinduer, dører, komponenter i ventilasjonsanlegg og sanitærutstyr.
 • Det er også etablert et nettverk med åtte firmaer for å spre kunnskap om ombruk av byggevarer via sosiale nettverk.
 • Man holder på å utvikle et rammeverk for bærekraftvurdering i et livsløpsperspektiv for ombruksprodukter, samt evaluering av eksisterende ombruksverktøykasse og -plattformer.
 • Les mer om prosjektet her.

ConZerW (Construction site Zero Waste):
Målet er avfallsreduksjon for å oppnå ambisjonen om avfallsfri byggeproduksjon – og dermed øke ressurseffektiviteten og lønnsomheten.

Hovedaktiviteter:

 • Evaluering av eksisterende løsninger og teknologier som benyttes i dag, kritiske faser eller prosesstrinn, erfaringer med avfallsreduksjonsløsninger og teknologier, store utfordringer og muligheter, samt spesifikke behov for videreutvikling er gjennomført ved intervjuer av partnere, produksjons- og byggeplassbesøk.
 • Første versjon av et merkeordningssystem for avfallsreduksjon på byggeplass er utviklet for å tydelig definere systemgrensene for avfallsregnskapet, og for å sikre en korrekt vurdering og evaluering av tiltakene knyttet til avfallsreduksjon.
 • Det er utviklet en optimaliseringsmetode for å minimere avfall
 • Det er også utviklet en beregningsmetode for å evaluere klimagassutslipp knyttet til avfall og effekten av avfallsreduserende tiltak.
 • En økonomisk analysemetode og en prosessverktøykasse som gjør det mulig for partnerne å identifisere, implementere og følge opp avfallsreduserende tiltak er under utvikling. I tillegg vil prosjektet demonstrere en fullskala løsning i et pilotprosjekt og kommunisere resultater til tiltakshavere, entreprenører, leverandører, politikere og media.
 • Les mer om prosjektet her.

 

Kontaktperson