Til hovedinnhold
Norsk English

Gjør grønt hydrogen enda grønnere

Grønt hydrogen produseres ved hjelp av vannelektrolyse, hvor PEM elektrolyse for tiden er den mest lovende. Foto: Scharfsinn/Shutterstock
Et nytt prosjekt vil gjøre produksjon av hydrogen mer kostnadseffektiv og bærekraftig ved å redusere bruk av kritiske råmaterialer.

Grønt hydrogen gjør avkarbonisering av viktige industrisektorer mulig. Det kan konverteres til elektrisitet for bruk i transportsektoren, som råstoff for metallproduksjon eller brennes for å produsere varme i sementproduksjon.

Utfordringen ved produksjon av grønt hydrogen er imidlertid at materialene som trengs i prosessen er dyre og vanskelig å få tak i. Flere av dem har blitt definert som kritiske råmaterialer eller har negative virkninger på miljøet. I tillegg krever produksjonen store investerings- og elektrisitetskostnader, som i sin tur gir en høy produksjonskostnad. 

Hva er grønt hydrogen?

Hydrogen seiler opp som en stadig mer aktuell energibærer i Norge og Europa. Hydrogen er svært energitett og kan brukes i sektorer som industri, energi, transport og luftfart. Omtrent 96 prosent av alt hydrogen vi produserer i dag er såkalt grå hydrogen, og kommer fra kull, olje eller naturgass. Men hydrogen kan også framstilles fra fornybar energi og da får vi «grønt hydrogen». 

Om lag fire prosent av hydrogenet vi bruker i dag er såkalt grønt hydrogen og andelen er økende. I Norge produseres det ca. 225 000 tonn grå hydrogen per år. Kun en liten mengde grønt hydrogen produseres i Norge i dag.

Et nytt EU-finansiert prosjekt vil søke å løse dette ved å utvikle ny teknologi for kostnadseffektiv produksjon av grønt hydrogen.

– Forskningen vil bidra til økt bruk av grønne hydrogenteknologier, hjelpe Europa med å nå sine utslippsreduksjonsmål og styrke europeisk ekspertise innen grønt hydrogen, sier forsker ved SINTEF, Patrick Fortin.

Endrer elektrolyseprosessen

Grønt hydrogen produseres ved hjelp av en teknikk kalt vannelektrolyse. I denne prosessen brukes fornybar elektrisitet til å spalte vannmolekyler til hydrogen- og oksygengass. To hovedtyper elektrolyse tas i bruk i dag: alkaline og PEM (Proton Exchange Membrane). Alkaline-teknologien har vært i drift i Norge i snart 100 år (Kilde: nelhydrogen.com), mens SINTEF spin-off-selskapet Hystar er et eksempel på en norsk bedrift som skal produsere PEM elektrolysører. 

Bildet viser verdikjeden for hydrogen, hvor fornybar energi brukes til å drive elektrolysøren som produserer hydrogen. Deretter blir det lagret eller transportert. Illustrasjon: SINTEF

For tiden er proton-utvekslingsmembran vannelektrolyse (PEMWE) den mest lovende måten å produsere grønt hydrogen på. Sammenlignet med tradisjonell elektrolyse, har PEM elektrolyse høyere ytelse og kan ragere på raske endringer i strømforsyningen, noe som gjør det ideelt for bruk av fornybare energikilder.

Den største mangelen ved PEMWE er imidlertid at den krever bruk av dyre og sjeldne materialer for å overvinne det tøffe driftsmiljøet og samtidig kunne produsere gasser av høy kvalitet på en sikker måte.

PEM-elektrolysører i labskala i drift ved Norsk brenselcelle- og hydrogensenter. Til venstre en encelle elektrolysør, til høyre en elektrolysørstabel, hvor flere celler er koblet i serie for å produsere større mengder hydrogen. Bilder: Thor Nielsen / SINTEF

– Dagens kommersielle PEMWE-systemer er alle avhengige av materialer som fører til en høy kostnad for elektrolysøren og har blitt identifisert som kritiske råvarer, eller materialer med bærekraft-/miljøhensyn. Disse materialene er edelmetallkatalysatorer og beskyttende belegg, titanbaserte bipolare plater og perfluorerte sulfonsyre (PFSA)-baserte membraner, forteller Patrick Fortin. 

I prosjektets eletrolysestabler erstattes det kritiske råmaterialet titan med rutfritt stål og iridiumbelastningen reduseres med 50 prosent. I tillegg til utskifting av fluorerte membraner som forbedrer bærekraften, oppnår prosjektet en mer miljøvennlig hydrogenproduksjon til en betydelig redusert kostnad.

– Hovedmålet til prosjektet er å utvikle og demonstrere en proton-utvekslingsmembran (PEM) elektrolysørstabel med økt ytelse, redusert kostnad og økt bærekraft - sammenlignet med dagens PEM-elektrolysørsystemer, sier Fortin.

Teknologien vil først bli testet ut i lab-skala før den, i samarbeid med prosjektets industripartnere, skaleres opp.

 

I PEMWE-prosessen omdannes vann til oksygengass og protoner på anodesiden av membranen. Protonene beveger seg over membranen til katodesiden hvor de reagerer med elektroner for å produsere hydrogengass. Hydrogenet kan deretter transporteres i rørledninger, lagres i tanker, og brukes i industri eller transport. Illustrasjon: SINTEF

Om prosjektet

Prosjektet "Unlocking the Full Potential of Electrolyse with Next-Generation Proton Exchange Membrane Stacks (UNICORN)" koordineres av SINTEF og består av seks andre partnere: Hystar (industripartner, Norge), Alleima (industripartner, Sverige), Research Institutes of Sweden (RISE) (forskningsorganisasjon, Sverige), Ionomr Innovations Inc. (industripartner, Canada), The French Corrosion Institute (forskningsorganisasjon, Frankrike), Universitetet i Montpellier/CNRS (akademisk institutt, Frankrike).

Hovedmålet til UNICORN er å utvikle og demonstrere en protonutvekslingsmembran (PEM) elektrolysørstabel med økt ytelse, redusert CAPEX og økt bærekraft sammenlignet med dagens PEM-elektrolysørsystemer. I prosjektet vil en 40 kW stabel som inneholder nye komponenter, som går utover state-of-the-art, bli bygget og testet i løpet av 2000 driftstimer. Prosjektet tar sikte på å erstatte dyre platinagruppemetall (PGM)-belagte titanbipolare plater (BPP) med billig belagt rustfritt stål, redusere mengden iridium som brukes i katalysatorlaget til halvparten av dagens kommersielle standard, og eliminere bruken av farlige fluorerte forbindelser, spesielt perfluorosulfonsyre (PFSA) -baserte materialer, i membran- og katalysatorlagene.

Prosjektet skal starte 1. november 2023 og gå over tre år. Det totale budsjettet er på 2,94 millioner €.

Kontaktperson