Til hovedinnhold
Norsk English

E6-skredet i Malvik: En kombinasjon av flere årsaker

Illustrasjonen viser prinsippskisse av ny E6 Ranheim – Værnes. Rød sirkel angir skredets lokasjon.
Det var en kombinasjon av flere årsaker som førte til skredet ved Stavsjøfjelltunnelen på E6 i Malvik 4. mai 2022, ifølge granskingsrapporten SINTEF har laget for Nye Veier.

Nye Veier AS bygger for tiden ny firefelts motorvei mellom Ranheim og Værnes i Trøndelag. Onsdag 4. mai 2022 gikk et jordskred over E6 øst for Stavsjøfjell-tunnelen i Malvik kommune. Hendelsen hadde stort skadepotensial, men ingen omkom som følge av hendelsen.

Skredet ble utløst i en løsmasseskråning sør for E6 i forbindelse med klargjøring av området til påhugg av nytt tunnelløp for E6. De tekniske årsakene til skredet var høy vannmetning i grunnen og vekten fra mellomlagrede løsmasser og en anleggsmaskin.

Granskningsrapporten peker videre på blant annet mangler ved risikostyring, mangelfull geoteknisk kunnskap og svakheter i kommunikasjonen mellom Acciona (entreprenør) og Nye Veier (byggherre) som medvirkende årsaker til skredet.

SINTEF har vært engasjert av Nye Veier for å gjennomføre en uavhengig gransking av jordskredet. Formålet har vært å klarlegge hendelsesforløpet, og avdekke direkte og bakenforliggende årsaker til hendelsen.

Hovedformålet med granskingen er læring og forbedring for å sikre at lignede hendelser ikke skal skje igjen. Rapporten fra SINTEF dokumenterer granskingsgruppens arbeid, og gir konklusjoner og anbefalinger til ulike aktører og til bransjen generelt.

En av anbefalingene er at det må gjennomføres grundige farekartlegginger og risikovurderinger også for midlertidige anlegg i utførelsesfasen. Risiko for tredjepart bør inngå i vurderingene.

Granskingen er gjennomført i tidsrommet 1. juni 2022 til 31. januar 2023, og er utført av en tverrfaglig granskingsgruppe med personell fra SINTEF AS.

Se hele granskningsrapporten.

Kontaktperson