Til hovedinnhold
Norsk English

Slik bygges et bærekraftig nabolag

Ydalir
Det planlagte nabolaget Ydalir på Elverum. Illustrasjon: tegn_3
En fersk studie fra prosjektet Ydalir, viser at man i et livsløpsperspektiv kan oppnå 50 prosent reduksjon av klimagasser ved å bruke TEK17-standard med noen tilleggskrav.

Ydalir i Elverum kommune er et av pilotområdene i FME ZEN. Senteret ledes av NTNU med SINTEF som forskningspartner.

Målet med piloten Ydalir er å utvikle og bygge et bærekraftig nabolag slik at energibruk og klimagassutslipp fra bygg og mobilitet blir redusert til et minimum. Det handler blant annet om energi, materialer og økonomi.

Hovedutfordringen er å sikre en riktig tilnærming til målet om reduserte utslipp, slik at man oppnår balanse mellom samfunnshensyn, miljø og økonomi, for både utbygger og bruker.

Noe av utfordringen er at husene blir dyrere med passivhusstandard og dermed vanskeligere å selge.

Elverum Vekst AS har derfor ønsket å se på dette med referanse til helhetsplanen for området (Ydalir Masterplan), som har konkrete krav om blant annet klimagassutslipp.

Sammenlignet to scenarier

Man har derfor sammenlignet to scenarier på Ydalir Torg; ett scenario som oppfyller byggteknisk forskrift (TEK17) og kravene i planen for Ydalir bydel med unntak av passivhuskravet (TEK17 med tilleggskrav), og ett scenario som oppfyller passivhuskravene.

– Vi har sett nærmere på parameterne energi, materialer og økonomi og på hvor mye for eksempel isolasjonstykkelse kan reduseres for å optimere samspillet mellom kostnader og klimagassutslipp fra energibruk og materialer, forklarer forsker i SINTEF og FME ZEN, Marianne Kjendseth Wiik.

Forskerne har også beregnet energibehov, klimagassberegninger og livssykluskostnader.

Hypotesen er at med biofyrt fjernvarme, lokal solstrømsproduksjon, arealeffektive løsninger og bevisst materialbruk kan man redusere materialmengde (f.eks. isolasjonstykkelse) og kostnader, øke energiforbruket, men likevel ha lavt utslipp over nabolagets livsløp.

Resultatene er basert på mange forskjellige parametere som for eksempel bygningsgeometri, energistandard, utslippsfaktorer, materialvalg, materialpriser og energipriser.

Studien viser at å bygge etter TEK17-standard med tilpasninger kan imøtekomme klimagasskravene i Ydalirs helhetsplan og være mer kostnadseffektivt for utbyggeren enn å bygge etter passivhusstandard.

Energi- og materialpriser har en betydning

I Ydalir er energisystemet i stor grad gitt gjennom kravene i helhetsplanen. Norge har i det siste året opplevd stor variasjon i energipriser, også regionalt, noe som vil ha effekt på tilbakebetalingstid. Et annet eksempel er valg av levetid på komponenter med høye klimagassutslipp, som for eksempel solcellesystemet.

Byggenæringen må levere bygg til en overkommelig pris og samtidig sikre en lønnsom næringsvirksomhet. Kostnadsresultatene gir et øyeblikksbilde, og er sensitive med hensyn til blant annet rabattavtalene entreprenørene har med produsentene, material- og energiprisutvikling.

Et eksempel på dette er utviklingen i pris på trelast. Det er vanlig med prisjusteringer på byggevarer to ganger i året (vår og høst), men i 2022 har det vært flere prisjusteringer.

Forenkle krav, nå samme mål

Dette er prosjektleder i Elverum Vekst AS, Anna-Thekla Tonjer fornøyd med.

– Caset viser at vi kan lette våre krav til utbyggerne i Ydalir, men likevel være trygge på at de vil kunne oppnå den overordnede ambisjonen om 50 prosent reduksjon av klimagasser sammenlignet med et referansebygg, gitt at de følger de andre kravene vi har satt, sier hun.

– Dette forskningsprosjektet har vært veldig viktig for oss, fordi det har gitt oss svar på en problemstilling som vi opplever at det har vært mye synsing rundt, samtidig som det har stor betydning med hensyn til klimagassutslipp og økonomi. At vi her har fått satt sammen en utbygger med et konkret utbyggingsprosjekt i Ydalir, fagkompetanse fra Multiconsult og et forskerteam fra ZEN, opplever vi at har vært veldig nyttig og verdifullt for alle parter, sier Tonjer.

Studien viser altså at entreprenøren kan oppnå klimagasskravene som er satt ved å bygge TEK17-scenarioet og samtidig spare på investeringskostnadene.

– Dette vil føre til rimelige boenheter på markedet, noe som gjør det lettere for kjøpere å skaffe seg bolig i et ZEN-pilotområde, sier Tonjer.

– Selv om TEK17-scenarioet har høyere totale klimagassutslipp sammenlignet med passivhus-scenarioet, er de totale klimagassutslippene fortsatt lavere enn grenseverdiene til klimagassutslipp i helhetsplanen, forklarer Marianne Kjendseth Wiik.

Endringen fører til at utbyggerne kan bygge rimeligere bygg, noe som vil komme både utbyggerne og boligkjøperne til gode.

Last ned rapporten: Teori møter praksis – er miljøriktige bygg økonomisk gjennomførbare? Scenarioanalyse av konstruksjonsvalg på Ydalir

Fakta: Krav i Ydalir Masterplan

Helhetsplanen for Ydalir bydel ble utarbeidet med bred involvering, i etterkant av en ENOVA-støttet konseptutredning for grønn områdeutvikling. De som kjøper tomt, må følge kravene i planen.

Plangrep:
- Nedgravde renovasjonsløsninger
- Gjennomgående gang- og sykkelveg
- Gode uterom med fokus på privat arealer og fellesarealer
- Bygninger som aktivt forholder seg til gater/veger
- God grønn struktur

Bygninger og materialbruk:
- Materialer med lave klimagassutslipp
- Arealeffektive boliger

Mobilitet:
- Minimumskrav til sykkelparkering
- Bilparkering skal tilrettelegges i felles p-anlegg
- Makskrav til p-dekning, med lavere krav enn ellers i byen
- Tilrettelegging for bildelingsordning

Energi:
- Passivhusstandard
- Klimagassregnskap som viser 50 % reduksjon sammenlignet med referansebygg.
- Fjernvarme til oppvarming og varmt tappevann
- Solstrømproduksjon (min. 10kWh/ år/m2 BRA)
- Forbud mot bruk av fossilt brensel til byggtørk

Kontaktperson