Til hovedinnhold
Norsk English

Brannsikringen svikter i byggefasen

Bildet viser utilstrekkelig branntetting av gjennomføringer og manglende branntetting av utsparing i brannskille mellom leiligheter
Til venstre: Utilstrekkelig branntetting av gjennomføringer. Til høyre: Manglende branntetting av utsparing i brannskille mellom leiligheter. Foto: SINTEF Byggforsk
Manglende kunnskap og dårlig kommunikasjon fører til at mange bygninger får dårligere brannsikkerhet enn prosjektert. Utilstrekkelig tetting av gjennomføringer i brannskiller er en gjenganger.

Mangelfull eller feil utførelse av konstruksjoner med krav til brannmotstand er en gjenganger ved inspeksjoner og tilstandsvurderinger SINTEF utfører. Bygget kan være brannteknisk prosjektert i henhold til regelverket, men løsningene videreføres ikke alltid korrekt i byggefasen.

I bruksfasen kan det forekomme modifikasjoner på eksisterende anlegg eller ettermontering av tekniske installasjoner, som utføres av ufaglærte eller personer uten kjennskap til brannteknisk inndeling av bygningen. Ved brann kan et svekket eller punktert brannskille føre til hurtig spredning av brann og røyk, og i verste fall tap av menneskeliv.

God dialog mellom aktørene er avgjørende

En byggeprosess involverer mange aktører som hver enkelt har ansvar for ivaretakelse av brannsikkerheten for sine fagområder, eksempelvis elektriske anlegg og tømrer- og betongarbeider. Riktig brannteknisk utførelse er avhengig av en tett og god dialog mellom prosjekterende og utførende, samt enkel tilgang på tegninger og dokumenter som viser den branntekniske inndelingen. Ansvaret for informasjonsflyt mellom prosjekterende og utførende ligger hos begge parter, men erfaring viser at den branntekniske rådgiveren kun i mindre grad er involvert i prosessen etter at det branntekniske konseptet er utarbeidet.

Konsekvensen av manglende kommunikasjon er størst dersom det skjer endringer i planløsningen underveis som også omfatter branncellebegrensende konstruksjon. Tiden er ofte knapp i en byggeprosess, og tidspresset øker faren for at den utførende tar avgjørelser av betydning for brannsikkerheten på egen hånd i stedet for å konferere med brannteknisk rådgiver.

Mangler kunnskap om branntetting

En feil vi i SINTEF ofte ser, er manglende eller utilstrekkelig branntetting av gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner. Mye tyder på at den utførende i mange tilfeller mangler tilstrekkelig kunnskap om byggets branntekniske inndeling og brannmotstand, lokasjon på branntekniske skiller, eller har utilstrekkelig kompetanse på hvordan branntetting skal utføres.

I praksis ser vi disse manglene oftest i form av utette gjennomføringer i dekker og vegger med brannmotstand, og manglende eller utilstrekkelig branntetting av karm rundt dører og vinduer. Spesielt overganger og tilslutninger mellom fabrikkproduserte moduler som leveres til byggeplass og elementer som ettermonteres på stedet har vist seg å være utfordrende, for eksempel tilslutningen mellom boligmodul og svalgangsdekke med krav om brannmotstand. Videre avdekkes også bruk av materialer med dårligere branntekniske egenskaper enn påkrevd, uten at dette er avklart med eller dokumentert av brannteknisk prosjekterende.

Løsningen ligger i tettere samarbeid og bedre opplæring i alle faser

Tettere samarbeid og dialog med brannteknisk prosjekterende under hele byggefasen vil bidra til å sikre en høy kvalitet på den branntekniske utførelsen for hvert enkelt fagområde. Det må også sørges for at branntekniske tegninger, monteringsanvisninger og annen nødvendig dokumentasjon er lett tilgjengelig for alle aktører til enhver tid, samtidig som det bør jobbes for å bedre hver enkelt aktørs forståelse av hvordan denne underlagsdokumentasjonen skal anvendes korrekt.

Overgangen mellom byggefase og bruksfase er kritisk med tanke på informasjonsoverføring og det må sikres en god dialog mellom ansvarlig prosjekterende og utførende, samt byggets eier og brukere. Brannverndokumentasjonen som utarbeides for bruksfasen er det viktigste styringsverktøyet byggets eier har for å ivareta prosjektert brannsikkerhet, og må vies særskilt oppmerksomhet i kommunikasjonen mellom de utførende og eieren. Bedre opplæring og større fokus på brannforebyggende tiltak hos byggets brannvernleder vil kunne gi vedkommende bedre kontroll på hvilke organisatoriske forhold og endringer i planløsning som vil ha konsekvenser for brannsikkerheten.

Les mer i Byggforskserien

Byggforskserien har flere anvisninger om nødvendig dokumentasjon og kontroll for å kunne opprettholde og ivareta brannsikkerheten i bygge- og bruksfase.

Kontaktperson