Til hovedinnhold
Norsk English

Digital forvaltning kan redde VA-nettet

Fornyelse av VA-ledningsnettet - trinn for trinn
Vann- og avløpsnettet i Norge forfaller, men den digitale veilederen DIVA (Digital VA-forvaltning) vil gi store muligheter for mer effektiv fornyelse av systemene.

Landets 41 000 km med vannrør og 52 000 km med avløpsrør er relativt unge, med en typisk gjennomsnittsalder på 30-40 år. Likevel er tilstanden til ledningsnettet dårlig, ifølge rapporten State of the Nation, utgitt av RIF i 2015. Utviklingen vil gå i feil retning om ikke forvaltningen av systemene blir mer effektiv.

Ønsker bedre styring

DIVA er et fireårig prosjekt som involverer forskjellige aktører innen vannbransjen. Forskningsmiljøer, konsulenter og VA-selskaper samarbeider på nasjonalt nivå for å forbedre fornyelsesplanleggingen av det norske vann- og avløpsnettet.
Målet er å sørge for at norske kommuner klarer å forvalte de urbane VA-systemene på en effektiv måte, uavhengig av faktorer som størrelse på organisasjonen, bruk av dataverktøy, budsjett og lokale/globale utfordringer. Det innebærer at kommunene bør implementere moderne metoder for fornyelse av VA-ledningsnettet, såkalt infrastructure asset management (IAM).
Målsetningen vil bli nådd ved å utstyre vannverkene med en "innkoblingsmetodologi" for å kunne tilpasse VA-infrastrukturen til lokale forhold, begrensninger og behov.

Hjelp til kommunene

DIVA er en trinn-for-trinn-veileder som rådgivende ingeniørfirma kan bruke når de skal hjelpe store og små kommuner med å utvikle gode hovedplaner og saneringsplaner. Også driftsansvarlige, driftspersonell og eiere av utførende firma kan ha nytte av veilederen.
Norsk Vann sin Veiledning i tilstandskartlegging og fornyelse av VA-transportsystemer (rapport 196/2013) danner basis for veiledningen.
Fornyelse trinn for trinn
DIVA veileder brukeren gjennom de nødvendige trinnene for å evaluere systemet i forhold til målsetningene, velge riktig dataverktøy, beregne ytelse i forhold til målsetning, etterprøve tilgjengelig informasjon, identifisere kritiske deler i systemet, foreslå tiltak og løsninger, beregne effekten av tiltak og til slutt å velge mellom ulike tiltak ved å sammenlikne effekter, kostnader og risiko.

Ved å iverksette tiltakene som foreslås i DIVA-veilederen, kan vannverkene forbedre styringen av de urbane VA-nettene.

  • Økt kunnskap om VA-systemet vil føre til økonomisk bedre beslutninger. Kunnskap om systemet er nyttig når man vurderer ulike tiltak for å tilfredsstille kravene i regelverket eller øke sikkerheten.
  • Planlagt vedlikehold og utskifting vil gi mindre nedetid for systemet og færre akutte reparasjoner.
  • Prioritering av vedlikehold og utskifting gir god tid til å finne de mest kostnadseffektive løsningene.
  • En bedre synliggjøring av fornyelsesbehovet for vann og avløpsledninger vil også kunne gi økt toleranse for eventuelt høyere vann og avløpsavgifter i befolkningen.

DIVA er finansiert av Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og delfinansiert av Norges Forskningsråd. Prosjekteier er Norconsult. 20 deltakere samarbeider i prosjektet; konsulenter, rørinspeksjonsfirma, forskningsinstitutter, produsenter, leverandører, entreprenører, kommuner og internasjonale partnere.
Forskningsinstituttene som er involvert i prosjektet (SINTEF og NTNU) har, gjennom årelang erfaring og aktiv deltakelse i EU-prosjekter, utviklet en grundig metodologi for fornyelsesplanlegging av VA-ledningsnettet. DIVA vil følgelig være et nyttig hjelpemiddel i arbeidet med å sikre et vann- og avløpsnett som er klart til å møte fremtidens utfordringer.

Kontaktperson