Til hovedinnhold

Digital forvaltning kan redde VA-nettet

Vann- og avløpsnettet i Norge forfaller, men den digitale veilederen DIVA (Digital VA-forvaltning) vil gi store muligheter for mer effektiv fornyelse av systemene.

Fornyelse av VA-ledningsnettet - trinn for trinn

Landets 41 000 km med vannrør og 52 000 km med avløpsrør er relativt unge, med en typisk gjennomsnittsalder på 30-40 år. Likevel er tilstanden til ledningsnettet dårlig, ifølge rapporten State of the Nation, utgitt av RIF i 2015. Utviklingen vil gå i feil retning om ikke forvaltningen av systemene blir mer effektiv.

Ønsker bedre styring

DIVA er et fireårig prosjekt som involverer forskjellige aktører innen vannbransjen. Forskningsmiljøer, konsulenter og VA-selskaper samarbeider på nasjonalt nivå for å forbedre fornyelsesplanleggingen av det norske vann- og avløpsnettet.
Målet er å sørge for at norske kommuner klarer å forvalte de urbane VA-systemene på en effektiv måte, uavhengig av faktorer som størrelse på organisasjonen, bruk av dataverktøy, budsjett og lokale/globale utfordringer. Det innebærer at kommunene bør implementere moderne metoder for fornyelse av VA-ledningsnettet, såkalt infrastructure asset management (IAM).
Målsetningen vil bli nådd ved å utstyre vannverkene med en "innkoblingsmetodologi" for å kunne tilpasse VA-infrastrukturen til lokale forhold, begrensninger og behov.

Hjelp til kommunene

DIVA er en trinn-for-trinn-veileder som rådgivende ingeniørfirma kan bruke når de skal hjelpe store og små kommuner med å utvikle gode hovedplaner og saneringsplaner. Også driftsansvarlige, driftspersonell og eiere av utførende firma kan ha nytte av veilederen.
Norsk Vann sin Veiledning i tilstandskartlegging og fornyelse av VA-transportsystemer (rapport 196/2013) danner basis for veiledningen.
Fornyelse trinn for trinn
DIVA veileder brukeren gjennom de nødvendige trinnene for å evaluere systemet i forhold til målsetningene, velge riktig dataverktøy, beregne ytelse i forhold til målsetning, etterprøve tilgjengelig informasjon, identifisere kritiske deler i systemet, foreslå tiltak og løsninger, beregne effekten av tiltak og til slutt å velge mellom ulike tiltak ved å sammenlikne effekter, kostnader og risiko.

Ved å iverksette tiltakene som foreslås i DIVA-veilederen, kan vannverkene forbedre styringen av de urbane VA-nettene.

  • Økt kunnskap om VA-systemet vil føre til økonomisk bedre beslutninger. Kunnskap om systemet er nyttig når man vurderer ulike tiltak for å tilfredsstille kravene i regelverket eller øke sikkerheten.
  • Planlagt vedlikehold og utskifting vil gi mindre nedetid for systemet og færre akutte reparasjoner.
  • Prioritering av vedlikehold og utskifting gir god tid til å finne de mest kostnadseffektive løsningene.
  • En bedre synliggjøring av fornyelsesbehovet for vann og avløpsledninger vil også kunne gi økt toleranse for eventuelt høyere vann og avløpsavgifter i befolkningen.

DIVA er finansiert av Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og delfinansiert av Norges Forskningsråd. Prosjekteier er Norconsult. 20 deltakere samarbeider i prosjektet; konsulenter, rørinspeksjonsfirma, forskningsinstitutter, produsenter, leverandører, entreprenører, kommuner og internasjonale partnere.
Forskningsinstituttene som er involvert i prosjektet (SINTEF og NTNU) har, gjennom årelang erfaring og aktiv deltakelse i EU-prosjekter, utviklet en grundig metodologi for fornyelsesplanlegging av VA-ledningsnettet. DIVA vil følgelig være et nyttig hjelpemiddel i arbeidet med å sikre et vann- og avløpsnett som er klart til å møte fremtidens utfordringer.

Publisert mandag 27. juli 2015
Sjefforsker
454 29 787