Til hovedinnhold
Norsk English

Beslag i vinkelrenner

Vinkelrenne på taksteintak. Kilde: Byggforskserien
Vinkelrenner er overgangen der to skrå utvendige takflater møtes eller skjærer hverandre i takplanet. Det er med andre ord her alt det rennende vannet på takene samles og skal ledes bort fra taket.

Vinkelrennene er sårbare for vannlekkasjer og mekaniske påkjenninger fra snø og is hvis de ikke utformes og utføres riktig, og med solide materialer.

Når taktekningen er en opplektet tekning, må vinkelrenner alltid utføres med et solid materiale, og vanligvis er det beslag av metall. Opplektet taktekning er alle tekninger som er montert på lekter og sløyfer. Eksempler på slike tekninger er krum og flat takstein, skifer, treshingel, trebord og profilerte metallplater. Slike taktekninger må alltid suppleres med solide beslagløsninger i overgangene mot tilstøtende bygningsdeler og i overgangen mellom takflater, altså i vinkelrennene.

Beslag i tekkesjiktet og membran i undertakssjiktet

I dag bygges skrå isolerte tretak ofte med forenklet undertak av typen "kombinert undertak og vindsperre". Slike tak tekkes alltid med takstein eller annen opplektet tekning, og luftes ved hjelp av sløyfer (langs takfallet) og lekter under tekningen. Da kan det være vanskelig å få til effektiv lufting både av de takflatene som møtes i vinkelrennene, og lufting under selve renna. Det siste er nødvendig for å unngå unødvendig snøsmelting og isdannelser i renna.

Hvis det først dannes is i vinkelrenna, vil isen demme opp for ytterligere smeltevann, som så kan føre til vannlekkasjer ned i taket. For å sikre lufting må det brukes sløyfer som er høye nok, min. 36 mm, og de må monteres slik at det blir mulig å lufte fra laveste til høyeste punkt under renna.

Vanligvis legges beslagene med omleggskjøter. Da må det forutsettes at det ved spesielle værforhold kan lekke noe vann inn gjennom skjøtene og ned på undertaket. Da må også undertakssjiktet være utført korrekt og med robuste materialer i vinkelrenna. En variant finner vi i figur 1. Der er det lagt en remse av solid vanntrykksmembran på et stivt underlag av nedfelte bygningsplater.

Når det er godt fall i vinkelrenna, vil ev. lekkasjevann ned på undertaket fanges opp og ledes bort, mens rennebeslaget fungerer som regnskjerm og mekanisk beskyttelse av både undertak og nedre rad med lekter. På snørike steder i landet vil det ofte være nødvendig også å montere snøfangere ned mot vinkelrenna for å unngå skader på takstein.

Figur 1: Eksempel på utførelse av vinkelrenne på tak med kombinert undertak og vindsperre (altså et diffusjonsåpent undertak). Luftingen av takflatene ned mot vinkelrenna sikres ved lufting i både sløyfe- og lektesjiktet. I vinkelrenna må det sikres vanntetting i undertaket, her ved en vanntrykksmembran lagt på stivt plateunderlag. Vann på undertaket må ikke gi lekkasjer. Vinkelrennebeslaget skal danne en ytre regnskjerm, men også en solid mekanisk beskyttelse av undertaket. Her er beslaget formet slik at den er tilpasset lektetykkelsen, samtidig som den ligger på en solid understøttelse av sløyfer. I tillegg må det sikres at det blir mulighet for en viss lufting også under vinkelrennebeslaget, det vil si at sløyfene avsluttes litt opp fra bunnen av venna. Dette for å unngå snøsmelting og isdannelser i renna. Kilde: Beslag - figursamling for byggeplass

Beslag i både tekkesjikt og undertakssjikt

En annen variant er vist i figur 2. Også dette er løsning med kombinert undertak og vindsperre under taktekning av stein. Undertaket er avsluttet på et vinkelbeslag i renna. Beslaget ligger på et solid underlag av bygningsplater som er felt ned. Med godt fall i vinkelrenna skal det ikke være behov for annet enn omleggskjøter i dette vinkelbeslaget. Som en avslutning av taktekningen ned mot vinkelrenna, er det et vinkelbeslag med omleggskjøter, lagt opp mellom sløyfer og lekter. I tillegg er det montert egne beslag for å skjule og beskytte nedre lekterad mot renna.

Figur 2: Eksempel på utførelse av vinkelrenne på tak med kombinert undertak og vindsperre. Luftingen av takflatene ned mot vinkelrenna sikres også her ved lufting i både sløyfe- og lektesjiktet. I vinkelrenna må det sikres vanntetting i undertaket, her ved et vinkelbeslag med solide omleggskjøter (min. 200 mm) lagt på stivt plateunderlag. Godt fall i vinkelrenna sikrer mot lekkasjer. Med lite fall i renna (< ca. 15 °), må det treffes tiltak for å sikre vanntette skjøter i dette vinkelbeslaget. Som en forlengelse av taktekning skal vinkelrennebeslaget danne en ytre regnskjerm, men også en solid mekanisk beskyttelse av undertaket. Her er et enkelt vinkelbeslag lagt inn mellom sløyfer og lekter. I tillegg er det eget beslag som beskytter og skjuler nedre lekterad mot vinkelrenna. På samme måte som forrige figur, må det også her sikres at det blir mulighet for en viss lufting under vinkelrennebeslaget, det vil si at sløyfene avsluttes litt opp fra bunnen av venna. Dette for å unngå snøsmelting og isdannelser i renna.
Kilde: Beslag - figursamling for byggeplass

Vinkelrenne på tak med taktro og vindsperre

En robust løsning for skrå isolerte luftede tretak er å bruke separat undertak og vindsperre, med "hovedluftingen" av takflatene mellom taktro og vindsperre. Utfordringen er da å krysslufte. Også her er det avgjørende å sikre mot at det kan komme lekkasjer av vann gjennom undertaket ned til vindsperresjiktet. Da er det viktig å sikre undertaket med rennebeslag under taktroa der takflatene møtes i vinkelrenna, se figur 3 under.

I prinsippet blir det en lignende beslagløsning som vist på figur 2, men hvor det underste rennebeslaget ("undertaksbeslaget") ligger på sløyfer og klosser. Dette for å sikre lufting på undersiden av undertaket også i vinkelrenna. I tillegg må det være et ytre rennebeslag som avslutning av taktekningen mot vinkelrenna som vist i figurene 1 og 2 over.

Figur 3: Eksempel på vinkelrennebeslag på tak med bærende taktro og separat vindsperre, med lufting mellom. Her er det krysslufting under taktroa. Rennebeslaget må ha understøttelse av sløyfer og klosser for å sikre lufting. Kilde: Beslag - figursamling for byggeplass

Kjøp Beslag - figursamling for byggeplass

 

 

Kontaktperson