Til hovedinnhold
Norsk English

Kuldebroverdier, U-verdier og løsninger for energieffektive bygg

Prinsipiell oppbygning av tilslutning mellom isolert ringmur med betong, vegg med isolert bindingsverk av tre, betonggulv på grunnen. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk
Prosjektering av energieffektive bygninger som blant annet passivhus blir enklere med riktige kuldebroverdier og U-verdier. I Byggforskserien finner du anvisninger for prosjektering og utførelse.

Byggforskserien viser eksempler på utførelsesdetaljer og inneholder data for energiberegninger ved prosjektering av energieffektive bygninger som lavenergi- og passivhus. Løsningene tilfredsstiller krav i byggteknisk forskrift (TEK).

Tetthet og varmeisolering

Når man bygger passivhus og andre energieffektive bygninger er det spesielt viktig at vind- og damsperresjikt i størst mulig grad prosjekteres og monteres sammenhengende rundt hele bygningskroppen for å oppnå et lavt lekkasjetall. Byggdetaljer 472.435 Passivhus i tre. Eksempler på detaljer for varmeisolering og tetting viser eksempler på løsninger for småhus av tre for å ivareta kritiske tettedetaljer, hvordan man begrenser byggfukt og riktig montering av store mengder isolasjon.

Anvisningen viser prinsipper for å isolere og tette hele klimaskjermen – vegger, tak og fundament. Utgangspunktet er krav til passivhus i NS 3700 Kriterier for passivhus og lavenergihus – Boligbygninger. Anvisningen behandler to alternativer for oppbygging av klimaskjermen: med isolasjon montert fra innsiden etter at bygningen er lukket på utsiden med tett vindsperre, eller med isolasjon montert helt eller delvis fra utsiden. Den siste løsningen krever egen værbeskyttelse under bygging.

Å sette en tydelig energiambisjon og nå forskriftskravene om lavt lekkasjetall krever fokus gjennom hele byggeprosjektet. Byggdetaljer 520.401 Lufttetting av bygninger. Framgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall viser hvordan målet kan nås.

U-verdier og kuldebroverdier

Riktige kuldebroverdier og U-verdier er nødvendig for å beregne oppvarmingsbehovet i bygninger. Byggforskserien inneholder U-verdier for de mest vanlige konstruksjonstypene og kuldebroverdier for tilslutninger mellom ulike bygningsdeler.

Kuldebroverdier for tilslutninger henger sammen med bygningsdelens U-verdier og tilslutningens geometri. Når man skal gjøre energiberegninger, er det derfor viktig å bruke kuldebroverdier og U-verdier som gjelder for den aktuelle tilslutningen og konstruksjonen.

Til inspirasjon

Planlegging 321.521 Passivhus. Eksempler på bygninger i Norge viser tre passivhusprosjekter, i form av lavblokkbebyggelse, en enebolig i massivtre og en skolebygning. Eksemplene er supplert med prosjektdata som er relevante i henhold til NS 3700.

Overordnede prinsipper og framgangsmåte ved bygging av passivhus er vist i Byggdetaljer 473.010 Generelt om passivhus. Valg og konsekvenser.

Nødvendig dokumentasjon

Byggdetaljer 473.015 Dokumentasjon av passivhus og lavenergibygninger i henhold til NS 3700 og NS 3701 gir en oversikt over hva som er nødvendig dokumentasjon ved prosjektering og bygging av passivhus og lavenergibygninger. Anvisningen er et supplement til passivhusstandardene NS 3700 og NS 3701.

Fakta

Et passivhus er et hus som har et svært lavt energibehov sammenliknet med vanlige hus. Det kalles passivhus fordi man tar i bruk flest mulig passive tiltak for å redusere energibehovet, slik som ekstra varmeisolasjon, ekstra god lufttetthet og varmegjenvinning. I tillegg stilles det krav til hvor stor andel av varmebehovet som skal dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet og fossile brensler. I Norge er boligbygninger utført som passivhus definert i NS 3700, mens tilsvarende utførelse for yrkesbygninger er definert i NS 3701.

Byggforskserien

I Byggforskserien har vi samlet alle anvisninger som er relevante for bygging av passivhus og energieffektive bygninger.

Flere av anvisningene er utarbeidet i samarbeid med Enova.

Kontaktperson