Til hovedinnhold
Norsk English

På vei mot nullutslippshavner?

Sammendrag

Denne rapporten sammenfatter sentrale funn fra forskningsprosjektet TRAZEPO (Transition towards zero emission ports). Kjernen i prosjektet har vært å avdekke drivere og barrierer for bærekraftig omstilling i norsk havnesektor, med havnene i Kristiansand, Oslo og Narvik som case. Bærekraftig omstilling handler også em energieffektivisering, men viser her i hovedsak til reduksjon i klimagassutslipp fra bruk av fossile drivstoff -med andre ord et teknologiskifte til lav- og nullutslipps energiløsninger. Prosjektet har primært vært samfunnsvitenskapelig, og i analyser av omstillingsprosesser både i enkelthavner og for havnesektoren som helhet har vi anvendt faglige perspektiv fra litteraturen om bærekraftig omstilling (engelsk: sustainability transitions). Til grunn for dette fagområdet ligger en forståelse av at radikale teknologiske endringsprosesser beror på samspill mellom teknologi, regelverk, standarder, politikk, praksis og markeder. I 'infrastruktursektorer' er omstillingsprosesser som oftest ressurs- og tidkrevende – og ofte konfliktfylte. Forut for TRAZEPO er dette faglige perspektivet kun benyttet i noen få studier i havnesektoren, og da med fokus på enkelthavner. Rapporten er basert på 40 dybdeintervjuer, arbeidsmøter i prosjektgruppen, en omfattende spørreundersøkelse blant norske havner (både private og offentlige), samt dokumentstudier. I tillegg er det i prosjektet utviklet en optimeringsmodell for valg av nye energiløsninger i norske havner som også presenteres kort. Transportsektoren står for om lag 60% av Norges utslipp i ikke-kvotepliktig sektor. Ambisjonen er at disse skal kuttes med 50% innen 2030 (sammenlignet med 2005-utslipp), og at transportsektoren skal være klimanøytral innen 2050. Over halvparten av reduksjonen i klimagassutslipp fra ikke-kvotepliktig sektor skal skje innen transport, hvorav sjøfart og fiske skal redusere sine samlede utslipp med 12%. Tiltak som forventes å gi størst utslippsreduksjoner omfatter avansert biodrivstoff til skipsfart, landstrøm, tiltak på offshorefartøy og innen havbruk, samt tiltak på ferger og hurtigbåter. Disse tiltakene handler alle om å erstatte fossil energi med nye drivstoff og energibærere. Utgangspunktet for prosjektet har vært at havner kan spille en viktig rolle i det grønne skiftet ettersom de er knutepunkter i transport- og logistikksystemer, hvor transportsektoren også møter energisektoren. Omstillingsprosesser som gjør havner til nullutslipps 'energihubs' kan gjøre havner i stand til å tilby ulike lav og nullutslipps drivstoff og energibærere, f.eks. gjennom energiproduksjon og/eller -konvertering i havna.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 281002

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi

År

2022

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2022:00188

ISBN

978-82-14-07552-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin