Til hovedinnhold

Først og fremst

Først og fremst

Først og Fremst er et forskningsbasert innovasjonsprosjekt mellom Ullensaker kommune, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Making View AS, Høgskolen i Innlandet og SINTEF med støtte av Hovedstadsfondet (RFF). Formålet er å utvikle en behovsdrevet digital læringsressurs i form av en VR- løsning som skal være brukerstyrt, øke elevers digitale kompetanse og stimulere til dybdelæring innen livreddende førstehjelp i grunnskolen.

Ullensaker kommune ønsker sammen med prosjektpartnerne å utforske mulighetsrommet som ligger i bruk av VR- teknologi innenfor det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i skolen. Teknologien som utvikles skal forsterke den nasjonale satsningen "Sammen redder vi liv" og undervisningen innenfor temaet livreddende førstehjelp i grunnskolen.

I prosjektet skal det utvikles en VR- løsning som skal styrke elevers forutsetninger for å ta gode beslutninger i livreddende førstehjelp gjennom læring i virkelighetsnære situasjoner. Prosjektet skal bruke deltakende design med barn som metodisk tilnærming.

Ønsket er at bruk av VR- briller for førstehjelpsopplæring i klasserommet skal sette elever i stand til å gjenkjenne og handle hensiktsmessig i akutte situasjoner, og bidra til at elever tar gode valg for seg selv og andre når minutter er avgjørende for overlevelse og varige skader.

Publisert 6. januar 2020

Prosjektvarighet

2019 - 2021