Til hovedinnhold
Norsk English

dFUSE – bedre utnyttelse av fisk som dør i merd

Havbruksnæringen bruker store ressurser for å sikre best mulig fiskehelse, -velferd og overlevelse fram til slakt. Det viktigste målet er å redusere andel fisk som dør før ordinær slakting, men utnyttelse av dødfisken som likevel oppstår vil kunne bidra til forbedret ressursutnyttelse og økt verdiskaping. Prosjektet vil se på løsninger som kan gjøre det mulig å få en større andel inn i fôrkjeden.

Kontaktperson

Havmerder og gule bøyer på rolig vann og med blå himmel.
Foto: Geir Mogen/SINTEF

Til tross for at havbruksnæringen bruker store ressurser for å sikre best mulig fiskehelse, -velferd og overlevelse fram til slakt, har den samlede dødeligheten i sjøfasen vært på rundt 15 % de siste årene. Det er estimert at ca. 130 000 tonn av laks og ørret døde før slakt i 2022. Sykdom og avlusningsprosesser er to viktige årsaker til høy dødelighet, spesielt i enkelte produksjonsområder. Det viktigste fremover vil være å redusere dødeligheten. Likevel representerer fisk som dør før slakting næringsstoffer som går tapt. 

Bedre utnyttelse av næringsstoffer i dødfisk 

Regelverket setter sterke begrensninger for bruk av dødfisk. Dødfisk kategoriseres i hovedsak høyrisiko (K2) materiale, og brukes i dag stort sett til produksjon av biogass. Fisk inneholder både marine oljer og proteiner, og med tanke på befolkningsvekst og økt behov for fôr til oppdrett, er det viktig å se på om denne ressursen kan utnyttes bedre enn i dag.  

Kartlegging av muligheter og utfordringer

FHF-prosjektet dFUSE har som mål å bidra til bedre ressursutnyttelse og økt verdiskaping fra fisk som dør i merd. Dette skal gjøres ved å utvikle nye metoder, produkter og dokumentasjon som kan gjøre det mulig å få en større andel av dødfisken inn i en fôrkjede. Fokus i prosjektet vil være fiskedød som ikke kan unngås, eksempelvis akutte feil i produksjonen, økt smittepress, eller andre faktorer som ikke skyldes produksjon i strid med god dyrevelferd. 

Prosjektet vil kartlegge størrelsesorden og dødsårsak for dødfisk, grad av biosikkerhet ved bruk av slikt materiale og tiltak for å sikre trygg bruk inn i en fôrkjede. Man vil utvikle metoder for å bevare kvalitet hos fisk som dør i merd, samt å produsere ingredienser som tilfredsstiller fôrindustriens kvalitetskrav. Prosjektet vil blant annet se på muligheter for å bruke oljer eller protein fra dødfisk i fôr til insekter og marine invertebrater, og biosikkerhet ved slik bruk. Resultatene bygger videre på resultater fra SecureFeed.  Resultatene vil oppsummeres i et veikart for økt verdiskaping fra dødfisk, med en anbefaling om veien for mulig økt ressursutnyttelse av dødfisk.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2026

Prosjekttittel:

dFUSE – Bedre ressursutnyttelse og økt verdiskaping fra fisk som dør i merd

Utforsk fagområdene