Til hovedinnhold
Norsk English

PåLaks

Etterspørselen etter mat fra havet øker stadig, og det er usikkert om dagens ressurser kan mette behovet. For å realisere en slik miljømessig bærekraftig vekst, er det derfor viktig å utrede den totale påvirkningen fra dagens og fremtidige produksjonsformer på miljø, klima og natur.

Kontaktpersoner

Les rapporten Oversikt over påvirkningsfaktorer for produksjonsformers bærekraft - for vurdering av påvirkning på klima, natur og miljø, samt sosial og økonomisk bærekraft.

Havbruksnæringen er svært viktig, både som eksportnæring gjennom bidrag til økt matproduksjon og verdiskaping, og som en sentral aktør i mange kystsamfunn. Dagens lakseproduksjon foregår i hovedsak med bruk av åpne merder i kystnære områder, men miljøutfordringer (særlig knyttet til lus og rømming) har ført til begrensinger i produksjonsvekst og endringer i hvordan næringen reguleres. Imidlertid er det fortsatt mye usikkerhet knyttet til effekten av nye teknologier på klima, miljø og natur, og på sosial og økonomisk bærekraft. Flere av teknologiene er i uttestingsfasen, og det er behov for mer kunnskap om de ulike produksjonsformene og hvordan de bidrar til næringens samlede påvirkning, samt deres behov knyttet til areal, infrastruktur, verdikjede og logistikk.

Fra nasjonalt og globalt nivå har det over lengre tid vært ønske om vekst i produksjonen av mat fra havet, samtidig som dette må ivareta hensynet til natur og miljø. For å realisere en slik miljømessig bærekraftig vekst, er det derfor viktig å utrede den totale påvirkningen fra dagens og fremtidige produksjonsformer på miljø, klima og natur.

Produksjonsformer som reduserer påvirkningen på miljøet kan også føre til endringer i virkninger på sosiale og økonomiske forhold, i både positiv og negativ retning. Dette påvirkes av flere eksterne faktorer, blant annet myndighetsreguleringen. Undersøkelser og vurderinger knyttet til produksjonsformene og de tre bærekraftdimensjonene vil derfor være et viktig bidrag til økt kunnskap og et bedre beslutningsgrunnlag.


Variasjonen av ulike konsepter blant de nye produksjonsformene gjør det utfordrende å gi en objektiv vurdering av hvilke produksjonsformer som er mest bærekraftig når alle tre bærekraftsdimensjonene skal hensyntas. Produksjonsformene vil ha ulik grad av påvirkning på klima, miljø og natur, eksempelvis knyttet til energibruk, direkte utslipp (fôrrester, fekalier, legemidler osv.), rømming, lus, sykdomsspredning, dyrevelferd og arealbruk. Miljøavtrykket til også påvirkes av ulike infrastruktur- og verdikjedebehov.

De ulike produksjonsformene vil også ha betydning for vurderinger av økonomisk og sosial bærekraft, altså hvordan næringens produksjon og tilstedeværelse påvirker samfunnet på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Vurderingene vil avhenge av hvordan de ulike bærekrafts-dimensjonene operasjonaliseres og avveies mot hverandre. Eksempelvis kan faktorer knyttet til ringvirkninger, verdiskaping, velferd og helse, og fordeling av gevinster mellom lokalt og nasjonalt nivå være relevante i vurderingen av påvirkningen fra de ulike produksjonsformene og variasjonen mellom dem.

Formålet med prosjektet er å undersøke påvirkningen på klima, miljø og natur ved forskjellige produksjonsformer i lakseoppdrett og gi klare vurderinger på sosial og økonomisk bærekraft.

Den overordnede problemstillingen vil underbygges ved følgende delmål:

  1. Kartlegge og definere relevante måleindikatorer for produksjon av laksefisk i ulike produksjonsformer for vurdering av bærekraft innen økonomiske, sosiale og miljømessige forhold, med hovedvekt på klima -og miljø.

  2. Kartlegge miljøavtrykket til nye produksjonsformer gjennom livssyklusanalyse.

  3. Definere fremtids scenarioer frem mot 2050 for virkninger på klima, miljø og natur ved dagens og fremtidige produksjonsnivå og ved ulike produksjonsformer.

  4. Utarbeide en helhetlig og overordnet analyse av hvordan de ulike fremtids scenariene vil prestere innen økonomiske og sosiale forhold for måling av bærekraftig utvikling. 

 

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.02.2023

Budsjett: 
5 MNOK

Utforsk fagområdene