Til hovedinnhold
Norsk English

Måleprosjekt veitrafikkstøy

Dette prosjektet har som mål å tilpasse ny støyestimeringsmetodikk til Norges særegne forhold, ved å benytte store mengder ubemannede målinger og maskinlæring.

Kontaktperson

Foto: SINTEF v/K.B. Evensen

Det har i noen år vært arbeidet med fornyelse av metodikk og regelverk for beregning av støy fra veitrafikk. Eldre metoder fases ut og nye er på vei inn. Nye metoder har betydelig bedre oppløsning og nøyaktighet enn de eldre og tar hensyn til en rekke detaljer ved kjøretøypark, kjøremønster og type veidekke, som har stor betydning for støyen. Parameterne som brukes for støykildedata er imidlertid enten basert på målinger fra sentrale deler av Europa, eller stammer fra målinger i Norden mer enn 20 år tilbake i tid. Det er derfor usikkerhet om de er tilstrekkelig representative for norske forhold. Høy andel el-biler i Norge er et eksempel på dette. Piggdekk-slitt asfalt er et annet.

Hovedingrediensen i dette prosjektet er å gjøre lydopptak på en rekke steder langs norske veier, med forskjellig hastighet og forskjellige veidekker, for å tallfeste korreksjoner for særnorske forhold. Opptakene gjøres i veikanten, og instrumenteringen som skal benyttes er lånt av EU-prosjektet NEMO. Hver passering registreres med hastighet og biltype (via nummerskilt). Dette vil gi god basis til å beregne statistisk middelverdi og variasjon i støy for mange kombinasjoner kjøretøysammensetning, hastigheter og veidekker.

Det må samles inn store mengder data for at det skal kunne gjøres analyser for alle de relevante kjøretøykategoriene for ulike dekker og hastigheter. Målestasjonen vil derfor være ubemannet og det vil benyttes maskinlæringsalgoritmer og egnede signalbehandlings-prosedyrer for å isolere de relevante hendelsene slik at korrekt støynivå kan beregnes. Målingene skal gjennomføres i 2023, og dataanalysen i 2024.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2024

Finansiering

Statens Vegvesen

Samarbeidspartner

NEMO

Prosjekttype

Kundefinansiert