Til hovedinnhold
Norsk English

Finansieringsmodeller i helsetjenesten

Sintef har hatt sentral rolle i utviklingen av finansieringssystemer i Norge. Fra den tidlige utviklingen av DRG, til de siste endringene i risikojustert kriteriebasert rammefinansiering.

Kontaktpersoner

Ill.: Shutterstock

Finansiering av helsetjenester handler om å bestemme hvordan fordelingen mellom ulike aktører og ulike tjenester skal være. Sintef har lenge hatt en sentral rolle i dette feltet, fra utviklingen av DRG i Norge, til mer nylige omfordelingsmodeller for spesialisthelsetjenesten. Sintefs arbeid har vært både analyse og implementering av modeller til bruk på ulike nivå i tjenesten, fra enkeltkommuner, helseforetak, regionale helseforetak og til nasjonale modeller.

Noen utvalgte prosjekter

 • Når bydelene betaler. En evaluering av betalingsordning for utskrivningsklare pasienter i somatiske og alderspsykiatriske sykehusavdelinger i Oslo kommune (1998)
 • ISF-refusjon vs rammefinansiering 1997-1999 (2001)
 • Utvikling i enhetspris og enhetskostnad 1995-1999 (2001)
  ISF-refusjon vs rammefinansiering 1999-2000 (2001)
 • Forslag til kostnadsnøkkel for det psykiske helsevernet (2002)
 • Aktivitetsbaserte poliklinikktakster i psykisk helsevern – mellom visjon og virkelighet (2003)
 • Penger følger bruker. Notat til Bærum kommune (2004)
 • Inntektsmodell Helse Øst. Notat til Helse Øst RHF (2006)
 • Inntektsmodell Helse Nord. Notat til Helse Nord RHF (2006)
 • Etterprøving av bruk av øremerkede midler til psykisk helsearbeid i kommunene (2006)
 • Evaluering av kommunenes iverksetting av opptrappingsplanen for psykisk helse. Analyser av bruk av øremerkede midler til psykisk helsearbeid i kommunene (2001–2009)
 • NOU 2008:2 Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak. Leder av utvalgssekretariatet (2007) ("Magnussen 1"-utvalget)
 • Utvikling i par-DRG (2008-2011)
 • Finansieringen av spesialisthelsetjenesten i ulike land (2009-2010)
 • Finansieringsmodell for spesialisthelsetjenesten i Helse Vest (2009)
 • Finansieringsmodell for Helse Midt-Norge (2010)
  Revidering av inntektsfordelingsmodell i Helse Vest (2012)
 • Finansieringsmodell for fordeling av rammen til prehospitale tjenester i Helse Vest (2013)
 • Vurdering av modeller for kommunal medfinansiering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (2013)
 • Finansiering av ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge (2015-2016)
 • DRG og produktivitet (2012-2017)
 • Financial Models for Care Integration (2015)
 • Kriteriemodell Oslo kommune (2014-2015)
 • NOU 2019: 24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak. Utvalgsdeltakelse og sekretariat (2018-2019) ("Magnussen 2"-utvalget)
 • Statlig finansiering av omsorgstjenestene (2019-2022)
 • Risikojustering i finansieringsmodeller for teambasert fastlegeordning (2020)
 • NOU 2019: 24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak. Oppdateringer og implementering for Helse- og Omsorgsdepartementet (2020)
 • Revidering av inntektsmodell i Helse Midt-Norge (2020-2021)
 • Ressursfordeling mellom sykehusområder i Helse Nord-Trøndelag (2020)
 • Revidering av inntektsmodell i Helse Vest (2020-2021)
 • Beregninger av kriterievekter, behovsanalyser og implementering av finansieringsmodell i Helse Sør-Øst (2020-2023)
 • Analyser av Oslo kommunes fordelingssystem: Sosiale tjenester og ytelser (2022-2023)

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

1998 - 2023

Finansiering

Helse- og omsorgsdepartementet, Regionale helseforetak, kommuner, KS, Helsedirektoratet