Til hovedinnhold
Norsk English

CLIMAREST

CLIMAREST er et EU-finansiert forskningsprosjekt som består av 18 partnere langs den europeiske kystlinja. Prosjektet tilhører EU Mission Restore our Ocean and Waters, og er medlem av Lighthouse for the Arctic and Atlantic Basin.

Kontaktperson

Marine økosystemer er truet av menneskeskapt direkte og indirekte press, og i tiårene som kommer forventes det en økning i stressnivået på ulike økosystemer. Dette fører til en nedgang i naturmangfold, samt økosystemfunksjoner og -tjenester som til slutt påvirker kystsamfunns toleranse for å tilpasse seg klimaendringer.

Økologisk restaurering er nødvendig for å gjenopprette økosystemer som har blitt degradert eller ødelagt, men i motsetning til landbasert restaurering, er marin restaurering mindre kjent og mindre implementert langs den europeiske kysten.   

CILMAREST skal utvikle og demonstrere verktøy og aktiviteter for restaurering i fem demonstrasjonssteder over hele Europa, fra Svalbard i nord til Madeira i sør. Prosjektet tar en helhetlig og tverrfaglig nedenfra-og-opp-tilnærming for å utvikle en pakke med tverrkulturelle og tverrmetodologiske tilnærminger mot utvikling av teknologiske, logistiske, sosiale og økonomiske innovasjoner for restaurering av marine økosystemer og kyst- og elveøkosystemer.

Bilde: Pexels, Isaac Mijangos

CLIMAREST undersøker potensialet for restaureringstiltak i ulike kystområder i aksen Arktis-Atlanterhavet. Ekstra oppmerksomhet blir rettet mot de mest skjøre og sårbare habitatene, slik som Arktisk oligotrofe kystområder, sjøgressenger, grunne og steinete bunner, østersrev og bunnhabitater med myk bunn. Alle disse habitatene er lenket sammen gjennom den kystliggende konteksten de eksisterer i, deres følsomhet for forstyrrelser og deres generelle rolle som store drivere av habitatskompleksitet og grunnlaget for naturmangfold i havet.

Prosjektet bidrar til promotering av bærekraftig restaurering gjennom å lenke forskning og restaureringstiltak med et åpent verktøysett for kunnskap og praksis. Dette verktøysettet kommer til å inneholde verktøy for flernivås interessent- og samfunnsinvolvering, samt samskaping av kunnskap, forbedringsanalyser for økosystemstjenester, kost-nytte-analyser, prioritering av tiltak og protokoller for restaurering og overvåkning av systemer i et bredt anvendelig rammeverk.

Det generaliserbare rammeverket som kommer fra dette arbeidet, kommer derfor til å gi en mal for mer effektiv og vellykket restaurering av degraderte kysthabitater fra Arktis til Atlanterhavet. Ved å oppnå dette, får de relevante aktørene verktøyene de trenger for å implementere restaureringsplaner, og dermed øke arbeidets langsiktige suksess og replikerbarhet.

For at restaureringen skal være så vellykket som mulig, tar prosjektet stilling til noen av hovedutfordringene som har preget operasjonaliseringen av marinrestaurering, slik som mangel på data og informasjonskilder, lav bevissthet og lavt engasjement blant interessenter og befolkningen, upålitelig kvantifisering av kostnader og fordeler, og ineffektiv formidling av suksesshistorier.