Til hovedinnhold
Norsk English

Batterisikkerhet i maritime miljøer

Norges innenlands skipsfart skal redusere sine klimautslipp med minst 50 prosent innen 2030. Dette er et krevende arbeid, hvor næringen må finne og implementere nye teknologiske løsninger på kort tid. SINTEF vil bidra med sin kompetanse i dette arbeidet.

Kontaktpersoner

Foto: Shutterstock.

Klimagassutslippene fra innenriks skipsfart inngår i Norges klimaregnskap og innen 2030 har vi forpliktet oss til å redusere disse med minst 50 prosent. Dette er en massiv oppgave for næringen som både skal identifisere mulig teknologier, implementere dem på en måte som ivaretar både mennesker og miljøet rundt, samtidig som det skal være økonomisk forsvarlig for bedriften.

Løsningen for denne industrien har bevegd seg i retning av mer bruk av batterier og ammoniakk (hydrogen), både alene og i ulike hybride løsninger. 

I høst gjennomførte vi prosjektet «Batterisystem i maritime miljøer». Målet var å undersøke om dagens regelverk kan reduserer farene som kommer med bruken av batterisystemer i et livssyklusperspektiv, dvs. fra batterisystemet blir designet til det avhendes etter et langt liv i for eks. et skip. Dette ble gjort gjennom en kort litteraturstudie og en workshop sammen med bransjen.

Workshopen ble gjennomført i SINTEF sine lokaler i Oslo og det var en engasjert og variert gruppe som var samlet til gode diskusjoner rundt batterisystemer i et maritimt miljø, og da spesielt med hensyn til brannsikkerhet. Batterier er tross alt store mengder tettpakket energi, som er ideelt for en brann. Li-ion batterier har i tillegg egenskapen at de er selvforsynt med oksygen når de først brenner.

I korte trekk ble følgende utfordringer og farer identifisert først gjennom diskusjonene med bransjen og siden støttet gjennom litteratursøkene:

  1. Mangel på kunnskap/utdanning/opplæring
  2. Håndtering av farlige gasser
  3. Mangelfulle strategier for brannslukking
  4. Riktig ventilasjon og sensorer (design)
  5. Tydelig ansvar og roller i de ulike faser og beredskapssituasjoner
  6. Manglende eller fragmentert regelverk

Resultatene fra prosjektet ble siden presentert på Maritime Hybrid, Electric & Hydrogen Fuel Cells Conference i Bergen av Kerstin Knott og Brynhild Garberg Olsø, hvor vi også kom med våre anbefalinger for videre arbeid:

  1. En mer helhetlig forståelse av risiko knyttet til bruk av batterier i maritime applikasjoner
  2. Utdanning og opplæring av mannskap
  3. Samarbeid mellom de ulike fasene av design, konstruksjon og drift
  4. Samarbeid og definerte roller mellom fartøyets mannskap og redningstjenesten

Noen av disse utfordringene ønsker SINTEF å arbeide videre med for å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet og næringslivet trenger. 

SINTEF planlegger derfor å søke midler til et «Kompetanse- og samarbeidsprosjekt» fra Forskningsrådet innen mars 2024. Dersom du eller din bedrift synes noe av dette kan være relevant ønsker vi gjerne å høre fra dere. Se kontaktinformasjon øverst på siden. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2023