Til hovedinnhold
Norsk English

ARV

Climate positive circular communities

Kontaktperson

ARV

ARV - Climate positive circular communities er et EU-prosjekt finansiert av Green deal-utlysningen 4.1 Building and renovating in an energy and resource efficient way.  

Visjonen er å bidra til storskala implementering av klimapositive sirkulære nabolag, der folk kan trives i dag og i generasjoner framover. ARV er en IA (Innovation Action), som er en prosjekttype i EU hvor innovasjoner skal videreutvikles. Det handler altså om å implementere løsninger og demonstrere og øke effekt.

Mål og fokusområde:

Vi står overfor utfordringen med å finne attraktive, motstandsdyktige og kostnadseffektive løsninger som vil minske tidsbruken på omfattende energioppgradering, samtidig som det er behov å øke hastigheten for å ta i bruk omfattende energi- og klimatiltak.

Prosjektet vil svare på disse utfordringene gjennom å utvikle integrerte løsninger og benytte seg av samskapningsprosesser, implementere en sirkulær tankegang, og satse på en enkel tilnærming.

Dette skal vises i seks demonstrasjonsprosjekter som er urbane transformasjonsprosjekter med oppgraderingsbehov, samtidig er det planlagt nye bygg i alle områdene.

ARV er delt opp i ni tematiske fokusområder

  1. Rammeverk for planlegging og implementering
  2. Samfunnsengasjement/brukerinvolvering, omgivelser og velvære
  3. Bærekraftig bygging og (re-)design
  4. Ressurseffektiv produksjons- og byggeprosess
  5. Integrert fornybar energiproduksjon og lagring
  6. Effektiv energiledelse og energifleksibilitet
  7. Måling, evaluering og konsekvensanalyse
  8. Forretningsmodeller, finansielle insentiver, utnyttelse av tiltak
  9. Kommunikasjon, formidling og aktørinvolvering

ARV har 36 partnere i åtte land. Partnerne representerer hele verdikjeden i urbane transformasjonsprosjekter. Partnerne er fra følgende land: Norge, Danmark, Nederland, Tsjekkia, Italia, Sveits, Spania og Belgia. 

Prosjektet ledes av NTNU, og fra SINTEF deltar instituttene Community og Industri. 

SINTEF Community leder WP3: Samfunnsengasjement/brukerinvolvering, omgivelser og velvære. Arbeidspakken skal bidra til involvering av folk i transformasjonsprosesser.  Det vil bli bli organisert Living Labs i alle demonstrasjonsprosjektene.

Det handler om å involvere befolkning og beboere i energirelaterte temaer og i sosial oppgradering, dvs. beboerne skal involveres i oppgraderingsprosesser fra en tidlig fase. Konseptet Living Labs skal også være et møtepunkt spesielt for unge mennesker, og skoler vil involveres i flere av ARVs demonstrasjonsprosjekter.

Målet er å finne gode måter å involvere folk, forstå behovene og formidle nyskapende løsninger til et bredt publikum.

Les mer på prosjektets hjemmeside.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2025