Til hovedinnhold
Norsk English

OneImpact

OneImpact fokuserer på innovasjoner i kumulative konsekvensstudier og applikasjoner for å bidra til bevaring og bærekraftig forvaltning av reinsdyr i Skandinavia.

Kontaktperson

Foto: Adobe stock / Kamila Sankiewicz

De siste hundre årene har verden endret seg raskt som en følge av menneskelige aktiviteter. Klimaendring og effektene av dem er ofte på forsiden av nyhetene, og menneskelig arealbruk har forandret jordens overflate. For eksempel fungerer veier og jernbaner ofte som barrierer for ville dyr. Resultatet er en "perfekt storm", hvor barrierer fanger arter på steder som ikke lenger gir gode (klimatiske) levevilkår. Arter dør allerede ut i et så høyt tempo at vi lever i det som har blitt kalt den sjette utryddelsesperioden. Den forrige perioden var for 65 millioner år siden og utryddet dinosaurene. For å begrense de negative konsekvensene av våre aktiviteter må vi forstå den samlede effekten av alle menneskelige aktiviteter på andre arter.

I dette prosjektet fokuserer vi på rein, en svært ikonisk art i Skandinavia. Reinen finnes ikke bare på mange skandinaviske suvenirer, den spiller en langt viktigere rolle i alpine og tundraøkosystemer, og i mange lokalsamfunn. De er selve bærebjelken i reindriften og den samiske kulturen. Til tross for at reinen utnytter avsidesliggende fjellområder, har de ikke blitt spart i infrastrukturutviklingen. I tillegg virker globale klimaendringer negativt inn på reinenes levevilkår.

Vi er et team av internasjonale forskere med kompetanse som spenner fra økologi til datavitenskap, som sammen med reindriftutøvere vil kvantifisere de totale effektene av de ulike stressorene (for eksempel fornybar energi, transport, turisme, klima) på rein. Barrierer kan skille dyrene fra de mest passende områdene i ulike tider av året. Samtidig kan endret klima gi økt behov for mobilitet. For hvert beiteområde vil vi identifisere de viktigste stressorene. Dette danner kunnskapsgrunnlag for effektive avbøtende tiltak som kan redusere de negative konsekvensene av menneskelig aktivitet på reinens leveområder.

Vårt hovedmål er å utvikle en metode for kvantifisering av den langsiktige, kumulative innvirkningen av samhandlede stressfaktorer som skjer i økosystemer på spesifikke lokasjoner og til spesifikke tider, og komme med verktøy for konservering og bærekraftig utvikling. 

Reindeer migration_Adobe stock_longtaildog.jpeg Foto: Adobe stock / longtaildog
 

Vi skal:

- Integrere økologisk nisje og tilkoblingsmodellering for å syntetisere innvirkningen av de viktigste stressfaktorene inn i et måling av habitatfunksjonalitet, og samtidig evaluere innvirkningen av klimaendringer, tap av habitat og fragmentering. 

- Lage en høyproduserende, open-source programvare som bygger på populære, allerede eksisterende applikasjoner for å kvantifisere kumulative innvirkninger, produsere soneringskart og analysere ulike scenarioer som kan veilede bærekraftig utvikling på lang sikt.

- Teste metodikken på reinstyr på tvers av Skandinavia for å estimere de nåværende og forventede kumulative innvirkningene av alle stressfaktorene, kvantifisere toleranseterskler og produsere soneringskart, samt integrering av Traditional Ecological Knowledge og myndigheters planer inn i ett enkelt analytisk rammeverk.