Til hovedinnhold
Norsk English

Helserom Helgeland

Dette er et innovasjonsprosjekt der målet er å utvikle en tjenestemodell som sikrer at pasienter på Helgeland får tilgang til likeverdig og tilrettelagt medisinsk oppfølging, behandling og akutthjelp i hjemmet eller i et lokalt Helserom.

Kontaktperson

Ill.: SINTEF

Helserommet er et konkret rom i et lokalsamfunn, for eksempel på legekontoret, på sykehjemmet eller i en annen kommunal bygning, som inneholder medisinsk utstyr og teknologi. Teknologien gir pasienter, pårørende, kommunalt helsepersonell – både lokalt og fra andre kommuner – og spesialisthelsetjenesten, nye måter å samhandle på, samt fleksible løsninger for tilgang til kompetanse og utstyr.

Tjenestemodellen skal bidra til økt tilgang på helsetjenester i eller nær hjemmet, redusert reisebelastning for pasienter og helsepersonell, økt opplevelse av faglig trygghet og tilhørighet til et fagfellesskap for lokalt helsepersonell på små steder, redusert antall innleggelser og reduserte kostnader i helsetjenesten.

Innovasjonen i prosjektet Helserom Helgeland ligger ikke først og fremst i å utvikle ny teknologi, men snarere å utvikle en avansert og bærekraftig tjenestemodell som ivaretar samhandling på tvers, skaper en fleksibel og kvalitetsbærende organiseringsform og setter eksisterende teknologi sammen på nye måter som sikrer en helhetlig helsetjeneste tilrettelagt for flere pasientgrupper.

Tjenestemodellen utvikles i samskaping mellom helsepersonell i kommuner og sykehus på Helgeland, og tar utgangspunkt i behov, ønskede gevinster og utvalgte forløp identifisert gjennom innsiktsarbeid i prosjektets første fase. Utvikling av modellen tar i første omgang utgangspunkt i et forløp for avklaring av ortopediske utfordringer lokalt gjennom en samhandlingskonsultasjon. Denne gjennomføres ved at pasienten møter opp hos fysioterapeut lokalt i stedet for å reise til ortoped på sykehuset. Ortopeden deltar i konsultasjonen vha. HoloLens og Whereby som tillater at ortopeden kan kommunisere både med fysioterapeuten og pasienten. Ortopeden kan i tillegg følge med på undersøkelsene og eventuelt veilede  fysioterapeuten gjennom HoloLens-brillene.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2025

Prosjektledelse

Helgelandssykehuset har prosjektledelsen (prosjektleder er Astri Gullesen. Brønnøy kommune er prosjekteier (prosjektets administrativt ansvarlige er Tonje Johansen). SINTEF har ansvar for FoU-aktivitetene i prosjektet, mens totalt sett har prosjektet en tredelt ledelse.

Prosjektets hjemmeside

Finansiering

Norges forskningsråd.

Samarbeidspartnere

Helgelandssykehuset, Brønnøy kommune, Dønna kommune, Rødøy kommune og Checkware.

Prosjekttype

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor (IPO).

 

Utforsk fagområdene