Til hovedinnhold
Norsk English

VideoFYS

I dag kommuniserer vi alle i utstrakt grad gjennom billed- og videobaserte løsninger, og behovet for å ta i bruk denne typen informasjon er økende også i helsetjenestene. En tekstlig beskrivelse er ikke ideelt for å dokumentere fysioterapeutens vurdering. I prosjektet VideoFYS ønsker vi å se på hvordan utvikle ny praksis der video brukes i diagnostisering, behandling og oppfølging av barn og unge i fysioterapitjenestene.

Kontaktperson

Foto: Modum kommune

Praksis i dag er likevel at journalnotater, henvisninger og dialog i og på tvers av behandlende enheter baseres på tekst. Å kunne lagre, søke og dele video som supplement til tekstlig dokumentasjon vil derfor være av stor verdi. Per nå finnes det imidlertid ingen løsning for slik bruk av video som ivaretar personvern og datasikkerhet.

VideoFYS skal derfor gjennom en forskningsbasert tilnærming se på følgende fire områder:

  • Nye metoder for konsultasjoner.
  • Endret arbeidspraksis i fysioterapitjenesten i kommuner og på sykehus.
  • Krav til ny løsning for video og samspill med fagsystem i kommune- og spesialisthelsetjeneste.
  • Ivaretagelse av personvern og sikkerhet ved deling og lagring.

En stor utfordring for innovasjonsprosjekter innen helse er at de sjelden blir videreført som varig endret praksis. I VideoFYS er en helt essensiell del av innovasjonen nettopp å fasilitere og evaluere endring av praksis, for å kunne skape varig verdi for både tjenesteytere og -mottakere. VideoFYS skal dokumentere hva som fungerer og hva som ikke fungerer, hva som hemmer og fremmer innovasjonen, hvilke kriterier som skal til for å lykkes og hvilken virkning innovasjonen vil ha på kvalitet og effektivitet. Utfordringene prosjektet skal løse er av nasjonal karakter og har potensial til å spres til andre kommuner og helseforetak så vel som til andre fagområder.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023

Finansering

Norges forskningsråd

Samarbeidspartnere

Modum kommune (prosjekteier), OsloMet, Krødsherad kommune, Kongsberg kommune, Drammen sykehus – habilitering, Sunnaas sykehus HF, Brita Norrud Rideterapi, Posicom As

Type prosjekt

IPO (innovasjonsprosjekt offentlig sektor)

Oversiktsartikkel for prosjektet i Fysioterapeuten, 30.04.2020