Til hovedinnhold
Norsk English

FINE - Fleksibel integrasjon av lokale energisamfunn i det norske elektriske distribusjonsnettsystemet

Hvordan vil lokale energisamfunn påvirke distribusjonsnettet i Norge? I FINE-prosjektet forskes det på hvordan lokale energisamfunn kan integreres på en fleksibel måte i det norske strømnettet (distribusjonsnettet).

Kontaktperson

Illustrasjon av et samfunn, med kraftnett, hav, fjell og mennesker. Fine - Fleksibel integrasjon av lokale energisamfunn i det norske elektriske distribusjonsnettsystemet

For å bekjempe global oppvarming må stadig flere sektorer av samfunnet elektrifiseres, og ny fornybar kraft må bygges ut. Det gir store investeringsbehov og nye utfordringer i kraftsystemet. Utviklingen av lokale energisamfunn kan bidra til å løse utfordringer knyttet til kontinuerlig balansering av forbruk og produksjon, opprettholdelse av god leveringskvalitet og sosial aksept og deltagelse i energiomleggingen.

Hva er lokale energisamfunn?

Lokale energisamfunn, i EU-direktiv spesifisert som Citizens Energy communities og Renewable energy communities, er juridiske enheter som blant annet er involvert i kraftproduksjon, distribusjon og forbruk. Lokale energisamfunn har som hovedformål å gi miljømessige, økonomiske eller sosiale verdier for lokalsamfunnet. Et borettslag med felles solcelleanlegg kan eksempelvis være et slikt lokalt energisamfunn.

Lokale energisamfunn endrer sluttbrukerens rolle fra passive forbrukere til aktive kunder, som både produserer og bruker energi. Fra et kraftsystemperspektiv kan utvikling av lokale energisamfunn gi fordeler som

 • bedre lokal koordinering av ressurser
 • bedre utnyttelse av distribusjonsnett
 • lettere tilgjengelig fleksibilitet i distribusjonsnettet
 • reduserte taps- og investeringskostnader i overføringsnett
 • økte muligheter for innovasjon hos nettkundene.

Regelverk og incentiver

Fordelene listet opp over kommer imidlertid ikke automatisk ved en oppmykning av regelverket, men krever riktig regelverk og riktige incentiver for at utviklingen skal skje på en samfunnsmessig rasjonell måte.

Lokale energisamfunn kan også ha negative effekter på kraftsystemet og samfunnet for øvrig, dersom regelverk og incentiver ikke utformes hensiktsmessig. I verste fall kan forsyningssikkerheten utfordres.

FINE-prosjektet

Prosjektet har kartlagt potensielle lokale energisamfunn i en norsk kontekst og kategorisert disse i tre hovedtyper:

 • Rurale energisamfunn med svakt nett
 • Urbane energisamfunn
 • Industri-/næringsklynger.

Prosjektet har også utformet fire ulike scenarier for hvordan regulatorisk rammeverk og økonomiske incentiv for lokale energisamfunn kan utvikle seg i årene som kommer. Scenarioene implementeres i modeller for å studere hvordan lokale energisamfunn i Norge vil påvirkes i de ulike scenariene.

Videre i prosjektet skal vi:

 • Videreutvikle modeller av energisamfunn og distribusjonsnett.
 • Analysere samspillet mellom lokale energisamfunn og distribusjonsnettet i drift og planlegging, blant annet med energisamfunn som en tilbyder av fleksibilitet.
 • Utvikle et verktøy som tar hensyn til fleksibilitet fra lokale energifellesskap (LECs) og planlegger behov for nettverkskapasitet basert på tekniske begrensninger og samfunnsøkonomiske kostnader.
 • Analysere konsekvensene av ulike regelverk og incentivstrukturer, og gi overordnete anbefalinger for hvordan lokale energisamfunn på best mulig måte kan integreres i distribusjonsnettet.

Les mer om forskningen under «Om energisamfunn» i menyen.

Finansiering

FINE er et Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) finansiert gjennom Norges forskningsråd.

Prosjektet finansierer to PhD-kandidater, en ved UPC Barcelona og en ved NTNU

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024

Utforsk fagområdene