Til hovedinnhold
Norsk English

FINE - Fleksibel integrasjon av lokale energisamfunn i det norske elektriske distribusjonsnettsystemet

Hva er virkningen av å introdusere lokale energisamfunn

Lokale energisamfunn (LEC) kan ha ulike former og være plassert på ulike steder i distribusjonsnettet. Som en del av forskningsprosjektet Fleksibel Integrering av Lokale Energisamfunn (FINE), evaluerer vi hvert LEC-konsept i ut fra utvalgte ytelsesindikatorer (KPI).

Kontaktperson

illustrasjon av strømnett, hus, elbil, sol- og vindkraft

Ytelsesindikatorene vurderer regulatoriske aspekter, økonomi, tekniske implikasjoner, samt miljømessige og sosiale faktorer. I tillegg til denne evalueringen, fokuserer arbeidspakken på å analysere interessentenes interesser blir oppfylt.

I en nettanalyse sammenlignes den aktive og passive rollen til distribusjonsnettoperatøren (DSO) for de ulike LEC-scenarioene. De mulige teknisk-økonomiske effektene av forskjellige måter å organisere et energisamfunn på og rollen til DSO blir undersøkt i studien. Hoveddimensjonene i denne analysen vil derfor være de ulike konseptene for energisamfunn og scenarioene for implementering. Disse dimensjonene vil bli vurdert i forbindelse med nettplanlegging, og spesielt opp mot drift av nettet, ved hjelp av metodikk utviklet i prosjektet.

Vi vil vurdere fordelene og ulempene med å gjøre fleksibilitetsaktivering innenfor energisamfunnet gjennom et lokalt marked (passiv DSO) sammenlignet med å bruke eksterne prissignaler for å aktivere fleksibiliteten til et energisamfunn gjennom fleksibilitetsmarkeder eller andre prissignaler (aktiv DSO). Basert på disse resultatene vil skaleringsevnen og replikerbarheten av resultatene bli brukt til å evaluere hvordan nettselskaper bør forholde seg til disse mulighetene.

Ved å kombinere DSO- og LEC-perspektivene fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, vil vi kunne identifisere den mest gunstige organiseringen av LEC-er. Vi vil også kvantifisere den mulige merverdien sammenlignet med et referansescenario basert på status quo. Til slutt i prosjektet vil anbefalinger for beslutningstakere, DSO-er og LEC-er bli sammenstilt fra resultatene.