Til hovedinnhold
Norsk English

CleanExport

Norge sin posisjon som eksportnasjon av energi er i endring på grunn av dekarbonisering av det europeiske energimarkedet. For å nå Paris-avtalen vil CO2-utslipp måtte reduseres i alle deler av energimarkedet, fra generering og transport til sluttbruk. Energigenerering med fossile kilder erstattes med karbonfrie alternativer og fornybare kilder, og det er et økende behov for CO2-fangst og lagring (CCS). Denne pågående endringen av energisystemet skaper både muligheter og utfordringer for utnyttelse av Norges energiressurser.

Kontaktperson

CleanExport-prosjektet vil gi strategiske råd og investeringsstøtte for økt utnytting av Norges potensial for ren energieksport.

Prosjektet vil utvikle en omfattende energisystemmodell med koblinger mellom elektrisk kraft, hydrogen og naturgass med CCS, spesielt designet for analyse av ren energieksport fra Norge til Europa. Den helhetlige tilnærmingen vil legge til rette for analyse av nye investeringer og alternativ utnyttelse av eksisterende energieksportinfrastruktur.

Prosjektet vil analysere et omfattende antall scenarioer for utvikling av energietterspørselen i Europa basert på gjeldende politiske strategier og regulering. Gjennom dette arbeidet vil prosjektet identifisere retninger for å opprettholde Norges posisjon som en energieksportnasjon, utnyttelse av våre energiressurser, og hvordan Norge som land kan bidra til å oppfylle Parisavtalen.


Partnere i prosjektet

Forskningssamarbeidspartnere:


Dette er et Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet delfinansiert av Norges Forskningsråd.


Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024