Til hovedinnhold
Norsk English

Lambda Road

Modellverktøy for digital kommunikasjonsinfrastruktur langs veg

Kontaktperson

Illustrasjonen viser digital kommunikasjon for CCAM.

Prosjektet skal bidra til å sikre fremtidens digitale kommunikasjon for vegtransport. 

Det er forventet at framtidas vegtrafikk blir fullt ut digitalisert slik at alle kjøretøy alltid er oppkoblet, en utvikling kjent som «Cooperative, Connected and Automated Mobility» (CCAM). Dette skjer i en tett dialog mellom myndigheter og bilindustri, og innebærer at kjøretøy kan samhandle med hverandre (V2V) og med infrastruktur (V2I), samt etter hvert videreutvikles til autonome kjøretøy. For at vegmyndighetene skal få nyttiggjort innovasjoner innen bilparken, må en tilstrekkelig digital kommunikasjonsinfrastruktur være på plass, noe som påpekes av både europeiske og norske myndigheter. CCAM forutsetter utveksling av data gjennom raske og pålitelige kommunikasjonslinker, se illustrasjon. Det må stilles strenge krav til båndbredder, forsinkelse og robusthet i kommunikasjonsnettet.

To aktuelle kommunikasjonsløsninger som tradisjonelt har blitt sett på som konkurrerende, og som prøves ut i dag, er:

  • Teleindustriens nåværende og fremtidige mobilnett, spesielt utviklingen frem mot 5G.
  • ITS-G5 teknologi, ofte foretrukket av bilindustrien og basert på ITS-stasjoner i bil og vegkant.

Nytten av CCAM er forventet å bli stor innen alle de sentrale NTP-målene, men sikkerhet blir ofte trukket frem som spesielt viktig fordi menneskelige feil står for ca. 94% av alle ulykker.

Statens vegvesen har sektoransvar for vegtrafikken inkludert den fysiske infrastrukturen på vegen. Med fremveksten av kjøretøy klar for CCAM må etaten ta innover seg at den digitale infrastrukturen langs veg også blir et viktig ansvarsområde. På grunn av svært høye investeringskostnader, samt høy risiko for feilinvesteringer, ønsker Statens vegvesen å benytte mobilnettet til teleindustrien, for eksempel det fremtidige 5G-nettet. Det antas imidlertid at mobilnettet ikke vil gi tilstrekkelig dekning i alle områder, og her kan kortdistansekommunikasjon som ITS-G5 være bedre egnet. I Road skal de ulike kommunikasjonsløsningene sees i sammenheng og kombineres til et felles system for digital hybrid kommunikasjon.

Prosjektet vil: i) utvikle et modellverktøy som skal benyttes for å kartlegge og planlegge dekningskvalitet langs vegen, og ii) utvikle en samarbeidsplattform for aktører innen utvikling av 5G og G5.

Problemstillingene i dette prosjektet er høyt oppe på dagsordenen blant annet i EU, og vil gi nyttig input til utvikling av CCAM gjennom samarbeidsorganisasjoner som C-ROADS (vegmyndigheter), ERTRAC (transportsektoren), EUCAR (bilindustrien), innen internasjonal standardisering (CEN/ISO/ETSI), samt gjennom industriorganisasjoner som 5GAA.

Prosjektpartnerne i λRoad er Statens vegvesen (prosjekteier), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Telenor, Q-Free, SINTEF og NTNU.

 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2021