Til hovedinnhold
Norsk English

CareMatch

CareMatch er et forsknings- og innovasjonsprosjekt som vil gjør det radikalt billigere å tilby og anskaffe persontilpassede tjenester for oppfølging og veiledning av personer med demens.

Kontaktperson

Anne og Laila
Anne og Laila

Omfanget av demens i Norge er stort. Mellom 80 000 og 100 000 lever med demens i Norge i dag. Antallet er beregnet å øke til det dobbelte innen 2040. Det er mangel på tilbud som gir støtte til å utføre meningsfulle aktiviteter som gir opplevelse av mestring i ulike faser i sykdomsforløpet. Slike tilbud skal være lovfestet i kommunene i 2020.

Bedriften Noen AS var i 2008 først ute med forretningsidéen å definere tjenester tilpasset til personer med demens som sosial og økonomisk verdiskapende virksomhet. Noen AS rekrutterer og ansetter personer, lærer dem opp i helsefremmende tjenesteyting og kobler dem med familier med demens med hensyn til behov, resurser og interesser. I samarbeid med SINTEF har Noen AS tidligere utviklet KuPA-metoden og en systematisert tjenestemodell (Forskningsprosjektet KuPA, 2012-2015). Dette er implementert i virksomheten siden 2016. Metoden og tjenestemodellen har forbedret og forenklet kvalitetssikring av tjenesteyting og samarbeid med pårørende. Dette har ført til økt spredning av løsning geografisk og for nye brukergrupper.

Arbeidsprosessen er i dag likevel krevende å gjennomføre, både faglig, økonomisk og tidsmessig. Dette forhindrer vekst av virksomhet. CareMatch skal derfor utforske

  • Nye måter å rekruttere og lære opp personer til å yte persontilpassede omsorgstjenester til personer med demens og deres pårørende.
  • Nye måter for personer med demens og deres pårørende å bestille, tilpasse og kjøpe tilsvarende tjenester.
  • Nye måter å følge opp og kvalitetssikre tjenesteyting.
  • Nye måter å bruke kartleggingene gjord under tjenesteyting, f.eks. deling av rapporter med fastlegen.

CareMatch skal utvikle og pilotere en digital formidlingsplattform som støtter den nye tjenestemodellen.

SINTEF vil utføre forsking i prosjektet. Forskning er inspirert av formidlingsøkonomier hvor digitalisering og selvbetjening for alle aktører er sentrale. Det er stor risiko forbundet med bruk av digitalisert formidling i demensomsorg. Generelt er demensomsorg et område der det er utfordrende å bruke IKT fordi personer med demens og pårørende er en sårbar gruppe, og fordi vi vet lite om aksept for digitale løsninger innen området og om etiske sider knyttet til bruk av digitale løsninger. I tillegg er personalet hos Noen AS rekruttert på personlig egnhethet  istedenfor formal og realkompetanse. Ansattene gjennomfører et kort og intensivt kompetanseutviklingløp i KuPA-metoden som det er forholdsvis lite erfaring med i praksisfeltet. Vi vet lite om hvordan IKT kan gi støtte for å kvalitetssikre rekruterring og opplæring av veiledere, og tjenesteyting. Alt dette gjør CareMatch til et prosjekt med høy risiko og stort behov for forskning. Forskningen vil sikre god brukermedvirkning og brukervennlige løsninger for sårbare brukergrupper. For å møte behovet hos det økende antallet personer med demens vil Noen AS ha bruk for 1 200 KuPA-veiledere. Disse veildere er et tilskudd til og supplement til tradisjonelt utdannet helsepersonell. 

I tillegg til Noen AS og SINTEF deltar også ViVil og Fjell kommune i CareMatch. ViVil er en bedrift spesialisert på utvikling av teknologi for samarbeid i frivillig, kommunal og privat sektor. I CareMatch vil ViVil lede det tekniske arbeidet, og utvikle og teste den digitale plattformprototype. Fjell kommune (nå i en sammenslåingsprosess med kommunene Sund og Øygarden) vil bidra til samskaping av den nye løsningen og til pilotering. Fjell kommune har en stor satsning innen velferdsteknologi og har sammen med SINTEF utviklet en ny tjenestemodell «Sjef i eige liv» som innebærer etablering av nye former for partnerskap mellom offentlige, private, sosiale og frivillige aktører.

Prosjektets varighet er 3 år med total budsjettert innsats på 17 mill.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

15.02.2019 - 31.12.2022

4 partners

BIA-prosjekt finansiert av Forskningsrådet

Utforsk fagområdene

SINTEF medarbeidere