Til hovedinnhold
Norsk English

Sjef i eige liv. Prestasjonsmåling for en ny tjenestemodell i Fjell kommune

Hovedmålet er å finne en løsning for måling av prestasjon i en sammensatt tjenestemodell som skal implementeres i Fjell kommune. Løsningen skal motivere til gjennomføring av en ressurseffektiv, tilgjengelig og fleksibel omsorgstjeneste for hjemmeboende eldre, og også inneholde metoder for å undersøke om virkningene av den nye tjenestemodellen blir som forventet.

Kontaktperson

For å løse framtidens behov for omsorgstjenester, velger Fjell kommune å gå nye veier. Kommunen er i ferd med å realisere en helt ny modell for tjenesteutvikling og tjenesteleveranse til hjemmeboende eldre, kalt "Sjef i eige liv".

"Sjef i eige liv" representerer et radikalt nytt konsept innen eldreomsorg, der koordinering og kvalitetssikring av tjenester levert av offentlige, private og frivillige aktører står sentralt. Navet i konseptet er et døgnåpent (24/7) aksjonssenter, som skal være i full drift fra 2019. Tilbudet vil primært være for hjemmeboende eldre, men kan senere omfatte andre målgrupper.

Den nye tjenestemodellen innebærer etablering av nye former for partnerskap mellom offentlige, private og frivillige aktører. Et nøkkelspørsmål i dette er hvordan aktører som har både sammenfallende og motsetningsfylte interesser best kan organiseres for felles innsats innen en felles tjenestemodell. Den nye modellen gjør det nødvendig å utvikle både supplerende og alternative prestasjonsindikatorer; for å måle de riktige tingene, for identifikasjon av forbedringsbehov og for motivasjon og kontinuerlig læring blant dem som utfører og har ansvar for tjenestene. Design og implementering av prestasjonsmåling representerer en rekke utfordringer, som er sentrale problemstillinger i dette prosjektet.

Den overordnede ideen for prosjektet er at godt implementerte systemer for prestasjonsmåling er en forutsetning for etablering og utvikling av tjenestemodeller som oppfyller både brukernes og tjenesteyternes ønsker og krav til kvalitet av tjenester samt til effektiv drift. Det nye i prosjektet er et sett av skreddersydde prestasjonsindikatorer som kan anvendes av partene som samhandler om tjenesteyting, og av kommunen som har det overordnede ansvaret for eldreomsorgen. Videre vil det etableres et system for måling som motiverer samarbeidende leverandører til å levere tjenester av god kvalitet og presisjon.

Last ned publikasjoner:

Les også om prosjektet på Forskning.no.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2019

Prosjektet er finansiert av RFF Vest, med en total ramme på 4.5 mill. Oppdragsgiver er Fjell kommune. Forskningspartnere er SINTEF, Høgskolen i Bergen, Senter for Omsorgsforskning Vest, Gode sirklar, Regionalt forskningsfond Vestlandet og Fjell kommune.