Til hovedinnhold
Norsk English

COASTAL H2020

COASTAL (Kollaborativ Land-Sjø Integrerings Platform) formulerer og evaluerer forretningsløsninger og policy anbefalinger siktet på å forbedre den kyst-landlige synergien for å fostre landlig og kystnær utvikling samtidig som miljøet bevares.

Kontaktperson

Foto: Adobe stock / ivan kmit

COASTAL er finansiert av det Europeiske Unions Horisont 2020 rammeprogram - og er et forsknings og innovasjonsprosjekt, et unikt samarbeid mellom kystnære og landlige forretningsentreprenører, administrasjoner, interessenter, og natur- samt sosialvitenskapelige eksperter som formulerer og evaluerer forretningsløsninger og policy anbefalinger siktet på å forbedre den kyst-landlige synergien for å fostre landlig og kystnær utvikling, samtidig som miljøet bevares.

Landlig utvikling i EU blir i økende grad påvirket av endringer i markedsutviklinger, synkende populasjonstettheter, byspredning, mangel av jobbmuligheter, ørkendannelse, og andre miljømessige, økonomiske og sosiale press. På den andre siden, har kystnære områder interessante forretningsmuligheter, men påvirkes også av økonomiske aktiviteter i innlandet.

Fleraktør Tilnærming (Multi-Actor Approaches) vil bli kombinert med System Dynamikker for å analysere miljømessige, økonomiske, og sosiale interaksjoner i landlige og kystnære områder på en helhetlig måte. De underliggende feedback strukturene som styrer dynamikken, sårbarhetene, begrensningene, og forretningsmulighetene til land-sjø systemet vil identifiseres og bli analysert, med regulatoriske rammeverk under hensyn, interessenters prioritet og sosioøkonomiske forhold ved lokale, regionale og makroregionale nivåer. Fleraktør Laboratorier (Multi-Actor Labs) som bruker kvalitative og kvantitative redskaper vil settes opp for å støtte samskapende utvekslinger mellom vitenskapelige eksperter, interessenter, forretningsentreprenører og sektor- og administrative representanter.

Coastal_web_map-04-04.jpg Prosjektet er organisert rundt seks samhandlende, komplementære Multi-Actor Labs (MALs) spredt ut over EU, som utveksler redskaper og ekspertise. COASTAL Multi-Actor Labs bidrar til COASTAL Kunnskapsutvekslings Plattformen. MALs er tilknyttet hverandre gjennom en Kollaborativ Kunnskapsutveksling Platform, som videre kan bli utnyttet og utviklet gjennom prosjektets livstid. Foto: h2020-coastal.eu 

Det overordnede formålet til COASTAL er å forbedre den landlige-kystnære synergien i strategisk forretning og policy beslutninger og samarbeid mellom kystnære- og landlige aktører. Dette oppnås ved å utvikle, demonstrere og bruke et generisk verktøy sett og ytelsesindikatorer ved å kombinere en fleraktør tilnærming med systemdynamikk modellering. Dette tillater oss å forstå interaksjonene med markedsmessige, demografiske, miljømessige og klimamessige prediksjoner, og å kvantifisere de positive og negative eksternaliteter.

Ved å kombinere lokalkunnskap og vitenskapelig ekspertise i en samskapende prosess vil COASTAL prosjektet engasjere aktører og interessenter på alle nivåer for å forbedre den kyst-landlige gjensidige avhengigheten og samarbeidet ved å identifisere problemer og sette opp bevisbaserte forretningsveikart og policy løsninger, med et spesielt fokus på økonomisk vekst, marin arealplanlegging og miljøbeskyttelse, inkludert innland vannkvalitet.

COASTAL prosjektet vil:

  • Bidra til integrert kyst-landlig planlegging og kyst-landlig synergi i casestudieregionene og det bredere EU-territoriet
  • Utvikle en varig, nettbasert plattform for kunnskapsutveksling om kyst-landlig synergi med konkrete eksempler og verktøy for å støtte land-sjø samarbeid

COASTAL H2020 har totalt 29 partnere fra 9 ulike land. Prosjektet vil være strukturert rundt seks tettinteragerende arbeidspakker med seks komplementære casestudier i Sverige, Belgia, Frankrike, Spania, Hellas og Romania.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2022

COASTAL får finansering gjennom Horizon 2020