Til hovedinnhold
Norsk English

REPLAN

Bakgrunn


Kraftnettet består av svært mange komponenter. Det er stor spredning med hensyn til alder og tilstand, og hvilke eksterne påkjenninger de er utsatt for. Komponentene representerer varierende grad av økonomisk, sikkerhetsmessig og miljømessig risiko. Fornyelsestiltak er investeringer med svært lang tidshorisont (levetid). Fornyelse i form av endret nettstruktur, spenningsnivå og teknologi (smartere komponenter) er eksempler på tiltak som kan ta lang tid å realisere og derfor må følge en langsiktig strategi/plan. I sum betyr dette at fornyelsesplanlegging både blir for tidkrevende og snever om den baserer seg på individuell analyse av enkeltkomponenter.

Fornyelsesplanlegging må baseres på faglig og samfunnsmessig forankrede strategier for at "blikket skal løftes" tilstrekkelig med hensyn til framtidige behov og for at analyse- og planleggingsprosessen skal bli praktisk gjennomførbar. Beslutninger om løsninger som skal tilfredsstille kortsiktige behov bør samtidig bidra til ønsket løsning på lang sikt.

Hypotesen i prosjektet er at en metode ("REPLAN-metoden") med bruk av arketyper (grupper av anleggsdeler med gitte felles egenskaper og tilstand) og fornyelsesscenarier (representerer fornyelsesstrategier med gitte preferanser med hensyn til risiko og årlig omfang) skal kombinere behovet for effektiv planlegging av fornyelse på kort sikt (3-5 år) som samtidig bidrar til ønsket nettutvikling på lang sikt (10-20 år).