Til hovedinnhold

Maritim transport

Skipstransport er den aller mest effektive måten å transportere varer på, om du ser på energibruk per transporterte vare. Men det er likevel mye å hente på å skape en mer miljøvennlig skipsfart. Utslippene fra internasjonal skipsfart er på rundt 1 milliarder tonn CO2 i året. Det tilsvarer to til tre prosent av alle globale utslipp. Uten tiltak vil utslippene øke, antakelig med 50–250 prosent de nærmeste 30 årene, ifølge tall fra den FNs sjøfartsorganisasjon IMO. Dette betyr at om vi skal klare å nå målet om halvering innen 2050, så må hvert enkelt skip redusere utslippene med nesten tre firedeler. Da kan vi ikke utelukkende se på drivstofforbruket. Vi er nødt til å se på det store bildet, det vil si å se på skipet som en del av et transportsystem. SINTEF Ocean jobber for å redusere utslippene med 25 prosent gjennom å bidra med ekspertise, testanlegg og analytiske verktøy for å utvikle miljøvennlige og sikre løsninger for skip. I tiden fremover vil SINTEF Ocean satse mer på skipskonseptanalyse, skipsytelse, Big Data, autonome skip og FME Zero MARITIME/det grønne skiftet.

Forskningssjef
934 59 721

Ekspertise

Prosjekter

Nyheter