Til hovedinnhold
Norsk English

Nasjonale og internasjonale energisystemer

Sammenkobling av energisystemer over store geografiske områder og utnyttelse av synergieffekter mellom energibærere kan gi enorme fordeler om man planlegger og drifter disse som en helhet. På denne måten kan variabel fornybar kraft og andre energiformer utnyttes mye bedre, og dette vil gi store gevinster.

Utbygging av slike systemer er derimot en stor og møysommelig prosess med lange ledetider. Derfor er det særlig viktig å få på plass en nasjonal og internasjonal infrastruktur for distribusjon av energi slik at ulike mottakere får den energien de trenger, når de trenger den, og i riktig energiform. Samtidig kan utviklingen av desentraliserte energisystemer føre til situasjoner hvor man trenger mindre nasjonal eller internasjonal infrastruktur. Denne utviklingen må også tas høyde for i planleggingen av infrastrukturutbygging.

Ulike energibærere må integreres i nasjonale og internasjonale energisystemer

Utbygging av nasjonal og internasjonal infrastruktur til det fremtidige energisystemet er avhengig av elektrisitet som fundament. I tillegg er hydrogen (og derivater som ammoniakk eller metanol) viktig som et alternativ til overføring av elektrisitet over lange avstander eller som en alternativ energibærer til forskjellige typer sluttbruk.

I tillegg til dette må man også inkludere infrastruktur for karbonfangst som vil være en nødvendighet for et nullutslippssamfunn. Alle disse elementene samlet vil gi et integrert energisystem hvor infrastrukturutbygging for ulike energibærere må analyseres samtidig med at utbygging blir kostnadseffektivt.

SINTEF jobber for å bygge kunnskap om store integrerte energisystemer som kan fungere på tvers av både sektorer og regionale og nasjonale grenser. Helhetlige og integrerte systemer vil være et viktig steg mot dekarborisering av energisystemet og tilrettelegger for en desentralisert og variabel energiproduksjon som vil la oss utnytte samfunnets samlede energiressurser på en best mulig måte.

Vi arbeider innen disse områdene:

  • Integrasjon av hydrogen i energisystemet
  • Produksjon av hydrogen fra naturgass via reformering og CCS
  • Kostnadseffektiv energitransmisjon over lange distanser
  • Strategier for transformasjon av det europeiske energisystemet mot et nullutslippssamfunn.

Typiske oppdrag for oss er:

  • Analyserer fremtidige behov og energikonverteringsmuligheter
  • Energisystemanalyser på kort og lang sikt.
  • Økonomiske analyser i forbindelse med koblet utbygging av energiinfrastruktur, f.eks. hydrogen, CCS og fornybar kraft

Hvem gjør vi dette for?

  • Energiselskap og nettselskap
  • Teknologileverandører
  • Myndigheter og andre interessenter.

Utvalgte prosjekter

Kontaktperson