Til hovedinnhold
Norsk English

Samfunnssikkerhet og resiliens

De fleste kritiske infrastrukturer har aldri blitt, og vil trolig heller ikke bli, utsatt for en ekstrem hendelse som terrorangrep, nettangrep eller ekstremvær. Det er likevel helt nødvendig å vurdere samfunnets resiliens i tilfelle en ekstrem hendelse skulle inntreffe.

Vurdering av samfunnets resiliensnivå dekker ulike faser før, under og etter en hendelse, og målet er å begrense tapet av funksjoner som er kritisk for samfunnet. Et høyt resiliensnivå tilsier at samfunnssikkerheten er høy og at kritiske infrastrukturer er godt beskyttet mot ekstreme hendelser.

I SINTEF har vi lang erfaring med å jobbe med og forske på samfunnssikkerhet, hvor vurdering av kritiske infrastrukturers resiliensnivå er helt essensielt.

Veileder for resiliensvurdering

Samfunnets resiliensnivå handler om evnen til å verne seg mot og håndtere forventede og uventede hendelser. I vår veileder "Metode for vurdering av resiliensnivået i kritisk infrastruktur" beskriver vi hvordan resiliensnivået kan vurderes og måles i kritiske infrastrukturer i Norge. Kritiske infrastrukturer er definert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og knyttes nært til kritiske samfunnsfunksjoner – funksjoner som samfunnet ikke kan klare seg uten i syv døgn eller kortere uten at dette truer befolkningens sikkerhet og/eller trygghet.

Samfunnssikkerhet
Foto: Pixabay

 

Kunnskap om samfunnets resiliensnivå bidrar til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner når hendelser inntreffer og sikrer god håndtering av disse hendelsene. Dermed reduseres også risikoen for tap av kritiske samfunnsfunksjoner. Metoden kan anvendes på ulike områder, fra håndtering av ekstreme hendelser for én enkelt kritisk infrastruktur på lokalt nivå, til flere kritiske infrastrukturer innenfor et område eller region, og opp til nasjonalt nivå.

Eksempler du kan lese om i veilederen handler om blant annet eksplosjon i kjemisk industri, pandemi i Norge og ekstremvær. Du kan også lese et eksempel om nettangrep, hvor metoden er tilpasset Nasjonal sikkerhetsmyndighets grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, og kan benyttes for oppfølging av bruken av NSM grunnprinsipper.

Kontaktperson