Til hovedinnhold
Norsk English

Sirkulær bioøkonomi

Sirkulær bioøkonomi, biologisk avfall

Omlag 50 % av husholdnings- og næringsavfall (kalt Municipal Solid Waste i EU sammenheng) er biogent. Dette er avfall som inneholder mye energi og gjenvinnbare materialer, som kan utnyttes i høyere  grad. Det kan sirkulær bioøkonomi gjøre noe med.

Mange ressurser, både fossile og fornybare, blir knappe på en jordklode med snart 8 milliarder innbyggere, særlig når utfordringer knyttet til klima og bærekraft må tas hånd om. Derfor er tiden inne for å fremme sirkulær bioøkonomi: Økt ombruk, økt gjenbruk og økt forskning på gjenvinning av energi og materialer fra biomasserester og andre avfallsfraksjoner (bioenergi).

Dette er sirkulær bioøkonomi

Sirkulær bioøkonomi betyr at vi klarer å gjenvinne mesteparten av det biologiske avfallet vi alle kaster. For eksempel matrester, trevarer, skinnprodukter o.l. Noen av løsningene kjenner vi godt til allerede, slik som energigjenvinning via forbrenning, kompostering, og AD biogass.

Andre løsninger tilbyr nye muligheter, men krever mer forskning og utvikling for å kunne bidra til sirkulær bioøkonomi. Hos oss ser for vi for eksempel på hvordan oxyfuel forbrenning, hydrotermiske prosesser eller høytemperatur gassifisering kan bli en del av løsningen. Sentrale forskningsspørsmål SINTEF jobber med for å realisere disse nye løsningene er for eksempel «hvordan skal avfallet se ut i fremtiden?» og «hvordan kan vi best kombinere eksisterende og nye tekniske løsninger for å nå EU og Norge sine ambisiøse klimamål?»

Vi har en lang vei å gå. Heldigvis står det ikke på viljen i industrien og offentligheten, men på tilgangen til gode og lønnsome teknologier og løsninger. Vi trenger utstrakt forskning og innovasjon for å finne, utvikle og kommersialisere de løsningene som vil la oss gå fra et lineært til et sirkulært samfunn.

Ikke-fornybare materialer i husholdningsavfall og næringsavfall

Det er viktig å påpeke at restavfall (blandet avfall fra husholdninger og næringer) inneholder en betydelig andel ikke-fornybare materialer som plast og tekstiler, blandet med fornybart/biogent avfall.

Enten man sikter mot bedre utsortering av avfallsfraksjoner og/eller behandlinger som kan ta seg av ulike fraksjoner sammen, bør begge tilnærminger gjøres med et sirkulært perspektiv. Her kan vi nevne kjemisk gjenvinning av plast som en mulig fremtidig løsning.  

Vi arbeider innen disse områdene:

Typiske oppdrag for oss er:

  • Teknologisk utvikling
  • Ressurskartlegging og framskrivning
  • Strategisk støtte (konseptutvikling)
  • Sirkulære verdikjeder & konsepter

Hvem gjør vi dette for?

  • Avfallsbransjen
  • Skogsektoren
  • Bioenergi-bransjen
  • Metallurgisk industri
  • Industriklynger

Prosjekter

Utforsk fagområdene

Kontaktperson