Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF utnevner sjefforsker for mineraler og kritiske råmaterialer

Ana Maria Martinez er SINTEFs nye sjefforsker for mineraler og kritiske råmaterialer. Foto: SINTEF
Får vitenskapelig og strategisk ansvar for teknologier for produksjon, gjenvinning og resirkulering av kritiske og strategiske råmaterialer fra primære og sekundære kilder, samt fra mineraler.

Ana Maria Martinez er av konsernledelsen i SINTEF utnevnt som sjefforsker for mineraler og kristiske råmaterialer, et område som får stadig større oppmerksomhet i samfunnsdebatten, og får fundamental betydning for overgangen til en bærekraftig økonomi. 

Ana Maria Martinez engasjerte seg tidlig i spørsmål knyttet til å lage nye innovative og miljøvennlige prosesser for gjenvinning av kritiske materialer fra avfallsstrømmer. Nå er hun anerkjent på et svært høyt nivå internasjonalt og har ledet større europeiske forsknings- og innovasjonsprosjekter som fører til klimavennlige arbeidsplasser, også her hjemme i Norge, sier konserndirektør for SINTEF Industri Eli Aamot. 

Nye løsninger innenfor naturens tålegrenser 

Gjennom mer enn 14 år har Ana Maria Martinez bygget erfaring med metoder for å hente ut kritiske metaller som sjeldne jordarter, magnesium, titan, edle metaller, scandium, tantal, niob, og wolfram fra avfall fra industrielle prosesser. Alle disse har svært høy bruksverdi for eksempel i nullutslippsteknologier. Når vi gjenvinner dem fra avfall har de også et svært lavt klimafotavtrykk sammenlignet med å utvinne fra andre kilder. 

Alle deler av samfunnet må gjennomføre en grønn og digital omstilling. Dette forutsetter tilgang til store mengder råmaterialer. Vi i SINTEF, sammen med våre samarbeidspartnere, utvikler kunnskap og teknologier for å sikre en bærekraftig tilgang og utnyttelse av mineralressurser. Det handler både om å utvikle og ta i bruk nye grønne og digitale løsninger langs hele materialverdikjeden, samtidig som man tar hensyn til miljø, klima og natur, sier sjefforsker Ana Maria Martinez. 

Ekspert innen kjemiske og elektrokjemiske prosesser

Ana Maria Martinez kom til SINTEF i 2006 og har siden det arbeidet i hovedsak med elektrokjemiske prosesser i saltsmelter og ioniske væsker, til produksjon av metaller, ulike typer belegg (coatings) og nanostrukturer som anvendes i produksjon av fornybar energi (batterier, magneter ol), i hydrometallurgiske prosesser og CO2-fangst og til gjenvinning av metaller fra ulike materialstrømmer (valorisering).

Hennes fremste kompetanse er innen kjemiske og elektrokjemiske prosesser i saltsmelter (klorider, fluorider og ioniske væsker).

Bred internasjonal erfaring

Hoveddelen av arbeidet med kritiske råmaterialer inngår i en portefølje av EU-prosjekter som er bygget opp siden 2010, der hun har koordinert to store prosjekter og er involvert i flere andre.

Mye av arbeidet publiseres, og hun har 70 publikasjoner enten som hoved- eller medforfatter i internasjonale journaler med referee. Hun har også to patenter om gjenvinning av sjeldne jordarter fra avfallstrømmer (EP3315634, EP3339480) og har vært medveileder for flere PhD- og MSc-kandidater ved NTNU.

Fra Geminisaken "Hverdagen din er avhengig av stoffer du knapt har hørt om". Foto: Thor Nielsen/SINTEF. 

Ana Maria Martinez har altså arbeidet kontinuerlig med utvikling av prosjekter innen dette feltet i en årrekke. Med dette har hun, i tillegg til sterk faglig kompetanse innen dette feltet, opparbeidet seg en særdeles god oversikt over de ulike materialene.

Dette inkluderer hva som til enhver tid er listet i EUs Critical raw materials list, behov og etterspørsel, hvor de utvinnes og hvilke dilemma utvinning og produksjon av disse materialene utgjør, sett fra både nasjonalt og europeisk perspektiv. 

Sentralt tema på den geopolitiske agendaen

Disse temaene er nå meget høyt på den europeiske agenda med etableringen av EU Critical Raw Materials ACT og oppmerksomhet rundt forsyningssikkerhet og geopolitikk. I Norge følges dette opp med lanseringen av regjeringens mineralstrategi

Til å koordinere SINTEFs samlede innsats på mineraler og kritiske råmaterialer som forskningstema har det blitt opprettet en konsernsatsing, som mobiliserer ressurser fra alle institutter i virksomheten. Ana Maria Martines leder denne konsernsatsingen sammen med kollega Lisbeth-Ingrid Alnæs. 

Kontaktpersoner