Til hovedinnhold
Norsk English

Byggenæringen ønsker å bli sirkulær, men har en vei å gå

Rehabiliteringen av Kristian Augusts gate 23 i Oslo scoret 69 prosent på Futurebuilts sirkularitetsindeks og er dermed best i klassen. Men det er en stund til dette blir standard i bransjen, viser en kartlegging. Foto: Arild Danielsen / Höegh Eiendom
Bedre retningslinjer for måling av sirkularitet vil være et skritt i riktig retning. Det viser en kartlegging utført ved forskningssenteret FME ZEN.

Hvor sirkulær er den norske byggenæringen i dag?  Forskere ved SINTEF og NTNU har samlet data om bevaring, ombruk, resirkulering og tilrettelegging for senere ombruk og gjenvinning i norske byggeprosjekter. 

- Målet var å kartlegge hvilke sirkulære tiltak som gjennomføres i «standard» byggeprosjekter, forteller forsker Marianne Kjendseth Wiik i SINTEF.

Forskerne brukte FutureBuilts sirkularitetsindeks, som viste at den norske byggenæringen var omtrent sju prosent sirkulær i 2023. Det er et godt stykke unna målet, som er å oppnå full sirkularitet innen 2050.

Tre scenarioer for fremtiden

Forskerne har videre sett på hvor lang tid det vil ta å nå målet om økt sirkularitet med utgangspunkt i tre ulike scenarioer.

I det første scenarioet, hvor man fortsetter som i dag, vil sirkulariteten øke med én prosent i året, og det vil ta 93 år å nå målet.

I det andre scenarioet, hvor man legger til grunn europeiske og nasjonale ambisjoner, slik de er formulert i byggteknisk forskrift og EUs avfallsdirektiv, vil sirkulariteten være rundt 27 prosent innen 2030 og 82 prosent innen 2050

Det siste scenarioet tar utgangspunkt i bransjens egne forventninger, basert på intervjuer med ulike aktører i byggenæringen. I dette scenarioet vil bransjen være 42 prosent sirkulær innen 2030 og 71 prosent innen 2050.

- Det som overrasket oss mest, var at bransjens egne ambisjoner om sirkularitet er høyere enn det dagens regelverk legger opp til, i hvert fall i et perspektiv fram mot 2030, sier Wiik.

Å følge EUs ambisjoner gir best uttelling på lang sikt. Grunnen til det er at klimamålene i norsk byggenæring er satt mot 2030, mens EU har videre mål for 2040 og 2050.

- Uansett er det et veldig godt utgangspunkt at bransjen har en så uttalt vilje til å endre seg, sier forskeren.

Usikkert datagrunnlag

Forskerne har kartlagt dagens og forventet sirkularitet på bakgrunn av statistikk, dokumentstudier, klimagassregnskap for utvalgte byggeprosjekter samt intervjuer med aktører i bransjen. Det er mye usikkerhet knyttet til datakvaliteten på grunn av mange antagelser, datahull, og et lappeteppe av ulike datakilder.

- Vi trenger mer detaljert statistikk for å få mer pålitelige resultater og for å identifisere riktige tiltak for å gjøre bransjen sirkulær, sier Wiik.

I rapporten Kartlegging av sirkularitet i bygg. Bransjestandard og fremskriving mot 2050  gir forskerne innspill til utvikling av Futurebuilts sirkularitetsindeks og Grønn Byggallianses miljødashboard.

Forskernes anbefalinger til videreutvikling av FutureBuilts sirkularitetsindeks

Definisjoner og kriterier generelt

 • I første omgang bør omfang avgrenses til livsløpsmoduler A1-A3, og bygningsdeler 21-29 slik at baseline kan etableres, deretter kan systemgrensen økes.
 • Det bør presiseres at gjenvinning avgrenses til kun materialgjenvinning og ikke energigjenvinning.
 • Det er behov for en liste med konverteringsfaktorer fra m, m2 eller m3 til kg for ulike typer byggevarer.
 • For å unngå at noen utnytter overskuddsmaterialer ved å overbestille varer med vilje må det vises forsiktighet ved bruk av denne indikatoren. Et alternativ kan være at overskuddsmaterialer fjernes fra sirkularitetsindeksen, men beholdes som tilleggskriterier og dokumentasjonskrav under ''ressursutnyttelse i byggefasen''.
 • Det bør utvikles en generisk liste over ombrukbarhet og gjenvinnbarhet for ulike kategorier byggevarer som kan brukes når ombrukbarhet og gjenvinnbarhet er ukjent.

Andre definisjoner og kriterier for fyllmasser

 • Fyllmasser bør defineres bedre og det bør spesifiseres om dette også inkluderer gravemasser.
 • Fyllmasser bør deles inn i ulike typer masser som jord, stein, blandet, forurenset, renset osv. Dette for å gjøre det lettere å identifisere gjenvinningspotensialet.
 • Det kan være vanskelig/krevende å skille ut 40cm under bygget og 150cm ut fra kjellervegg av fyllmasse fra massebalansen for hele anleggsplassen. Det bør vurderes å øke omfanget til massebalansen for hele anleggsplassen.
 • Det bør defineres hva som menes med bevarte, ombrukte og gjenbrukte masser.

Andre koblinger til ombrukskartlegging og klimagassregnskap

 • Det bør utvikles standardiserte maler for ombrukskartleggingsrapporter med mer kvantitative data og med fokus på vektbasert informasjon.
 • Ombrukskartleggingsrapporter kan gjerne også inneholde informasjon om gjenvinnbarhet av materialene.
 • Det trengs generelt flere eksempler og case for å forbedre det empiriske grunnlaget.
 • I framtiden kan man bruke materialinventarliste fra klimagassrapporter for å gjøre det lettere å kvantifisere og identifisere ombrukbarhet/gjenvinnbarhet i ombrukskartleggingsrapporter.
 • Materialeliste i klimagassregnskapsrapporter bør suppleres med en egen kolonne for vekt og informasjon om ombrukt og gjenvunnet innhold.
 • Klimagassregnskapet som utarbeides for å oppfylle kravene i TEK17 bør også inkludere materialinventarliste med vekt.

Les mer om

Rehabiliteringen av Kristian Augusts gate 23 

Futurebuilts sirkularitetsindeks

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

FME ZEN

Prosjektvarighet:

01.01.2017 - 31.12.2024

Kontaktperson:

Ann Kristin Kvellheim

Utforsk fagområdene

Kontaktperson