Til hovedinnhold
Norsk English

Vi trenger mer innovasjons- og teknologisamarbeid i bistanden

Studenter i prosjektet OPTOCE gjør undersøkelser på en søppeldynge utenfor Hanoi. Foto: Ms Huong / OPTOCE
Globale kriser knyttet til fattigdom, energi, naturmangfold og klima, kan løses med teknologi og innovasjon. Det må gjenspeiles i utviklingssamarbeidet.

- Teknologibedrifter må i mye større grad involveres i utviklingsprosjekter for å skape bærekraftige løsninger og lokal verdiskaping, sier forskningsleder Anneli Alatalo Paulsen i SINTEF. 

Hun leder forskningsinstituttets satsing på global, bærekraftig utvikling, og samarbeider med lav- og mellominntektsland i flere FoU-prosjekter. Erfaringen hennes er at anvendt forskning har stor gjennomslagskraft og kan skape varige endringer i lokalsamfunnene. 

Et eksempel er prosjektet Ocean Plastic Turned into an Opportunity in Circular Economy (OPTOCE),  som er finansiert av Norad.   

- Her samarbeider SINTEF med industriaktører i Asia om håndtering av plastavfall. Både de og vi ser verdien av å samarbeide om teknologi, og de legger egne midler på bordet for å utvikle seg i tråd med det grønne skiftet, forteller Alatalo Paulsen. 

Bistanden må endres for å nå bærekraftsmålene 

Klimaødeleggelser og fattigdom er to globale utfordringer hvor teknologi er del av løsningen. 

Klimaendringer svekker global og lokal matsikkerhet, setter vannressurser under enormt press og driver mennesker på flukt. Slik får lokale klimakatastrofer globale konsekvenser. De mest sårbare områdene og menneskene i verden rammes hardest, mens de rike landene i nord bærer mye av ansvaret for krisene vi befinner oss i.  

– Vi må derfor ta et større globalt ansvar for å utvikle løsninger, og det må skje raskere, så vi trenger flere mann på dekk, sier Alatalo Paulsen. 

Ny teknologi har potensiale til å redusere fattigdom, men kan også skape marginalisering og nye former for klasseskiller. Det anslås at 15-20 prosent av befolkningen i fattige land står i fare for å bli tilsidesatt i den generelle økonomiske utviklingen, inkludert utviklingen som støttes av bistandsmidler. Klarer vi ikke å løfte alle ut av fattigdom, så klarer vi heller ikke å nå bærekraftsmålene. 

Spørsmålet er hvordan bistandsbudsjettet kan brukes best mulig for å løse disse utfordringene. I dag mangler nemlig regionale bærekraftige verdikjeder og et innovasjonsapparat til å støtte teknologiutvikling i lav- og mellominntektsland. 

Derfor trengs anvendt forskning i bistanden  

Alatalo Paulsen mener at instituttsektoren har spesielt gode forutsetninger for å løse de store samfunnsutfordringene, som ofte er flerfaglige og komplekse. 

Instituttene samarbeider tett med industri og næringsliv, ulike forskningsmiljøer, myndigheter og sivilsamfunn. Og denne tilnærmingen har vist seg å være svært egnet til å skape endringer, også i lav- og mellominntektsland. 

- For å omsette kunnskap til handling må vi fylle rommet mellom høyere utdanning og innovasjon i næringslivet, og tenke hele innovasjons- og verdikjeder. Her har et forskningsinstitutt som SINTEF en viktig rolle å spille, og det er helt naturlig at vi også skal engasjere oss i global utvikling, sier Alatalo Paulsen. 

Samtidig utfordrer hun industri og næringsliv i Norge, som SINTEF samarbeider tett med, til å bli med i flere prosjekter i lav- og mellominntektsland. 

- Å øke næringsutviklingen her er nødvendig for å nå bærekraftsmålene, men det er også en stor mulighet for norsk næringsliv. Eksempelvis har Afrika seksti prosent av verdens solenergiressurser, men bare 0,4 prosent av verdens investeringer i solenergi.  

SINTEF og Norad sammen på Arendalsuka 

På Arendalsuka i år har SINTEF og Norad gått sammen for å sette global utvikling på agendaen. Det vil dreie seg om blant annet klimatilpasning, bevaring av naturmangfold og helse. 

- Verden trenger innovasjon og ny teknologi i stor skala hvis vi skal klare å skape en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Bistand spiller en viktig rolle ved å støtte de beste ideene og skarpeste hodene i våre partnerland. Samtidig har flere norske bedrifter og teknologimiljøer kunnskap og løsninger som kan være verdifulle for lav- og mellominntektsland. Derfor er det viktig å utveksle erfaringer og dele kunnskap, sier Norads direktør Bård Vegar Solhjell. 

Norsk næringsliv bør merke seg innovasjonskraften og teknologiutviklingen som allerede foregår i det globale sør – Vi her i nord har også mye å lære, legger Norad-direktøren til.  

Alle som er interesserte i teknologi og global utvikling er velkomne til arrangementene på den globale scenen. - Og vi håper spesielt at norske industri- og næringslivsaktører tar turen, sier Anneli Alatalo Paulsen. 

Møt SINTEF og Norad på den globale scenen: 

Kontaktperson