Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF-forsker blir rådgiver for FNs miljøprogram

Søppelberg i Vietnam
Her er Kåre Helge Karstensen ved ett av de mange plastikksøppelbergene i Vietnam, i forbindelse med prosjektet OPTOCE (Ocean Plastic Turned into an Opportunity in Circular Economy).
Sjefforsker Kåre Helge Karstensen er invitert til å bli medlem i FNs miljøprograms "Technical Advisory Group" innen håndtering av kjemikalier, avfall og forurensning.

Karstensen vil sitte i en ekspertgruppe som skal gi råd til FNs miljøprograms administrerende direktør om miljømessig forsvarlig håndtering av kjemikalier, avfall og forurensning.

Innen 2025 skal gruppen blant annet komme med anbefalinger til etableringen av et "Science Policy Panel", samt bedret koordinering mellom alle miljøkonvensjonene, deriblant Basel- og Stockholm-konvensjonen, Montreal-protokollen, FNs klimapanel (IPCC) og FNs naturpanel (IPBES).

Tretti års erfaring med miljøarbeid

Gruppen skal foreslå og diskutere vitenskapelige og tekniske konsepter som kan bidra til å forbedre innsatsen på området "kjemikalier, avfall og forurensning" ved å se disse i sammenheng med hele miljøområdet.

– Jeg føler meg beæret over å bli utnevnt til å delta i dette arbeidet, sier Karstensen, som har jobbet globalt med sirkulære ressursløsninger, utslippsreduksjon, avfallshåndtering og sambehandling av alternative brensler og råmaterialer i mer enn tretti år.

Karstensen regnes for å være en pioner innen bruk av høytemperatur-sementovner for destruksjon av farlig avfall og kjemikalier.

Han har initiert integrerte behandlingsløsninger for avfall i lokal sementindustri (co-processing) på alle kontinenter og bidratt til å utvikle strategier for industri og internasjonale organisasjoner. Han har også vært aktiv i forskning og undervisning ved flere universiteter, blant annet Asian Institute of Technology.

Starter opp i Bangkok

Rådgivergruppen består av et begrenset antall internasjonalt anerkjente eksperter med solid praktisk internasjonal erfaring i spørsmål knyttet til forsvarlig håndtering av kjemikalier, avfall og forurensning på en rekke forskjellige nivåer.

Den er etablert som en intern struktur i UNEP med sikte på å støtte administrerende direktør i å levere mandatet gitt i UNEA-resolusjon 5/8.

I tillegg skal gruppen identifisere nye strategiske partnere og samarbeid med støttespillere som kan bidra til å effektivisere miljøarbeidet.

Arbeidet starter umiddelbart, og det skal gjennomføres regelmessige fysiske og virtuelle konferanser som vil være åpne for FNs medlemsland. Det første fysiske møtet er i Bangkok i neste uke, hvor mange representanter forventes å være til stede.

– Denne utnevnelsen sier litt om den verdensledende kompetansen vi sitter på i avdelingen, sier forskningsleder Anneli Alatalo Paulsen i avdeling Infrastruktur i SINTEF.  

Fakta om FNs miljøprogram (UNEP)

FNs miljøprogram er FNs organisasjon for bevaring av miljø. Organisasjonen jobber for at bevaring av miljø skal være et samarbeid mellom FNs medlemsland, sivilsamfunn, organisasjoner, næringslivet og andre. Organisasjonen har sekretariatet for flere av de store internasjonale avtalene om miljø, som for eksempel FNs konvensjon om biologisk mangfold.

FNs miljøprograms arbeid kan deles inn i syv temaer:

 • Klimaendringer, global oppvarming og beskyttelse av ozonlaget
 • Naturkatastrofer og konflikter
 • Bevaring av økosystemer
 • Miljøvennlig styresett: lover og institusjoner som styrker miljøet
 • Kjemisk og farlig avfall
 • Ressurseffektivisering
 • Miljøovervåkning

FNs miljøprogram jobber blant annet med:

 • Å kartlegge globale, regionale og nasjonale miljøforhold og trender
 • Internasjonale miljøavtaler og konvensjoner
 • Vitenskapelig grunnlag for den globale miljøpolitikken
 • Oppbygging av kunnskap og ressurser innen miljøadministrasjon og bærekraftig utvikling i medlemslandene

Kontaktperson