Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan kan vi planlegge for en bærekraftig fremtid?

Foto: Berre/SINTEF
Hvordan vil våre liv se ut i 2030 og utover? For å gå i retning av et bærekraftig samfunn er det ikke nok å se til økonomisk vekst. Et nytt forskningsprosjekt vil undersøke følgene av å legge til livskvalitet, inkludering og bærekraft inn i planleggingen.

Hvordan kan vi ivareta behovene til menneskene som lever i dag, samtidig som fremtidige generasjoner får dekket sine behov? I tråd med FNs bærekraftsmål må både klima og miljø, økonomi og sosiale forhold være på plass for at vi kan nå en bærekraftig utvikling.

I økonomisk planlegging av samfunnet har standard fremgangsmåte vært å legge til grunn økonomisk vekst. Men, skal vi kunne planlegge for et fremtidig bærekraftig samfunn, så er dette ikke nok.

EU Horizon prosjektet WISE (wellbeing, inclusion og sustainability) har som mål å akselerere overgangen til et nytt økonomisk paradigme, ved å undersøke hvordan samfunnet vil se ut ved å inkludere livskvalitet, inkludering og bærekraft i den samfunnsøkonomiske planleggingen.

Frem mot et "post-vekst-samfunn"

Forsker Rutger Hoekstra ved Leiden University er prosjektkoordinator for WISE. Han har jobbet med økonomiske systemer siden 2007.

- Vi vet at et samfunn hvor fokuset er økonomisk vekst ikke er nok. Hvordan ser et «post-vekst-samfunn» ut og hvordan kan vi oppnå det?

I prosjektet skal lage et topp moderne rammeverk med indikatorer og modeller for å kunne fortelle oss mer om samfunnsutviklingen enn den nåværende dominerende økonomiske indikatoren brutto nasjonalprodukt (BNP). Flere anerkjente universiteter og forskningsinstitutter er involvert i prosjektet.   

- Det å få åtte ledende universiteter og organisasjoner til å jobbe med denne viktige problemstillingen, gir oss en mulighet til å akselerere fremgangen mot et inkluderende og bærekraftig liv, sier Hoekstra.

Verdenskjente samfunnsøkonomer leder an arbeidet

Prosjektet vil ta utgangspunkt i flere ulike europeiske politiske strategier, slik som netto null-mål, sirkulær økonomi, bærekraftsmål og produktivitet og bærekraftig konkurranseevne. Siden strategiene påvirker demografiske grupper på svært forskjellig måte, vil det bli lagt særlig vekt på analyse av ulikheter. Lucas Chancel, direktører ved World Inequality og Thomas Piketty Lab, skal lede an dette arbeidet.  

- I løpet av de siste tiårene har vi utvidet vår forståelse av ulikheter i inntekt og formue. Med dette prosjektet håper vi å få mer kunnskap om ulikheter når det gjelder trivsel, helse, utdanning, tidsbruk og CO2-utslipp, samt hvordan disse faktorene kan utvikle seg i fremtiden, sier Chancel.

SINTEF bidrar med bærekraftsanalyse og økonomisk modellering

Rammeverket i prosjektet bygger videre på en database utviklet ved Centre of Environmental Sciences (CML) ved Leiden University. I praksis vil indikatorer for trivsel, inkludering og bærekraft legges inn i denne databasen. Databasen vil dermed gi oppdatert informasjon til beslutningstakere og journalister, men også historisk data tilbake til 1820.

I arbeidet vil prosjektpartnerne utforske mulig vekstpolitikk ved hjelp av kvantitative modeller innenfor produktivitet, planetens tålegrenser, bærekraftig livsstil, økonomiske og ikke-økonomiske ulikheter, sirkulær økonomi og velferdsstatens fremtid. For å få et bredere globalt perspektiv vil eksperter innen kinesisk og afrikansk bærekraftspolitikk og ulike globale interessenter bli involvert gjennom hele prosessen.

SINTEF bidrar med sin ekspertise på bærekraftsanalyse og økonomisk modellering inn i prosjektet. I dette arbeidet vil de vurdere de viktigste avveningene og synergiene for å få til endringer i dagens økonomiske system, for å oppnå en inkluderende og bærekraftig livskvalitet.

Seniorforsker Kirsten Wiebe ved SINTEF vil utvikle en helhetlig integrert modell for å analysere konsekvenser for bærekraftsmålene.

- Ved hjelp av de kvantitative modellene vil vi kunne beskrive hvordan fremtiden kan se ut. Dette vil hjelpe politikere, media og innbyggere til å bedre forstå mulige globale bærekraftige utviklingsløp og deres virkninger på velferd, trivsel og inkludering, sier Wiebe.

Inviterer med interessenter til samarbeid

Prosjektet legger opp til aktiv involvering av interessenter som forskere, beslutningstakere og innbyggere inn i prosjektet. Sammen med partnerne vil de utforme de planlagte WISE-scenariene (livskvalitet, inkludering og bærekraft) og de viktigste aspektene som bør modelleres. Samarbeidet foregår via samskapingslaboratorier og workshops.

- Vi er glade for å ta fatt på denne reisen sammen med partnere fra hele verden, slik at vi bedre kan forstå utsiktene for og utfordringene ved å sette livskvalitet i sentrum for økonomiske utfordringer, sier Jonathan Barth, politisk direktør ved ZOE - fremtidstilpassede økonomier.

Vil du være med?

Meld deg opp for å motta nyhetsbrev med informasjon om workshops og andre aktiviteter.

Meld deg på nyhetsbrev herHorizon Europe "WISE Horizons" Research & Innovation Action (GA 101095219) startet 1. januar 2023. Prosjektet har en varighet på 4 år og et budsjett på nesten 3 millioner euro. 

Kontaktperson