Til hovedinnhold
Norsk English

Høringssvar om virkemidler for å fremskynde null- og lavutslippsfly

SINTEF bidrar med innspill til effektive virkemidler for å fremskynde innfasing av null- og lavutslippsfly i norsk luftfart.

SINTEF mener at Norge kan ta en viktig rolle i elektrifisering av luftfarten, men da må myndighetene investere i forskning. Det vil bidra både til å støtte opp under elektrifisering av luftfart og reduserte klimagassutslipp, og støtte nye industrier knyttet til hydrogen- og batteriteknologi som er etablert i Norge og i Norden.

Klimamålet for innenlands luftfart er å fremskynde omstillingen mot null- og lavutslippsluftfart slik at de første kommersielle nullutslippsflyene innfases i Norge så snart teknologien tillater det. Samferdselsdepartementet ber om innspill på hva som er gode virkemidler for å fremskynde innfasingen av null- og lavutslippsfly i Norge. Dette som en oppfølging av målene i Nasjonal luftfartsstrategi i arbeidet frem mot Nasjonal transportplan 2025-2036. Departementet opplyser at bærekraftig flydrivstoff følges opp i andre spor. Derfor er det spesielt nye typer energibærere for fly, som batteri og hydrogen, som er relevant i denne høringen.

SINTEFs viktigste innspill er at Grønt luftfartsprogram Norge må følges opp med finansiering. Grønt luftfartsprogram kan koordinere, dele informasjon, inkludere hele verdikjeden og bidra til at ny teknologi utvikles og implementeres i Norge. I tillegg mener vi at det bør etableres forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) for null- og lavutslipps luftfart. En dedikert FME-utlysning spesifikt for luftfart vil kunne samle aktører på tvers av verdikjeden og utnytte synergier mellom industriaktører samt industri og forskning. Det er også viktig at infrastrukturen på bakken utvikles parallelt med luftbåren teknologi, og at behovet for nye sikkerhetssystemer for infrastruktur vurderes.

Norge kan bli en attraktiv arena for utvikling av ny teknologi knyttet til null- og lavutslipps luftfart dersom myndighetene sørger for langsiktige og gode rammer, forskningsfinansiering og infrastruktur.


Les SINTEFs høringssvar


 

Kontaktperson