Til hovedinnhold
Norsk English

I denne bransjen er seks av ti bekymret for at jobben går ut over helsa

Mange tau og liner: Her klargjøres det for telling av lakselus på et oppdrettsanlegg på Trøndelagskysten. Foto: Trine Thorvaldsen/SINTEF Ocean
Mange tau og liner: Her klargjøres det for telling av lakselus på et oppdrettsanlegg på Trøndelagskysten. Foto: Trine Thorvaldsen/SINTEF Ocean
De bekymrer seg ikke uten grunn, de 1283 havbruksansatte som har svart på en fersk HMS-undersøkelse. 62 prosent av dem har opplevd nestenulykker på jobb de siste to åra. Likevel er det en annen fare de uroer seg mer for.

Gjennom en omfattende HMS-undersøkelse prøver sikkerhetsforskere å avdekke hvor skoen trykker i ei næring med 7000 ansatte og statistisk høy skaderisiko. 

Undersøkelsen viser at belastningsskader troner på toppen som det helseproblemet klart flest havbruksansatte uroer seg for. Av de totalt 62 prosent som bekymrer seg for at forhold ved arbeidsmiljøet kan påvirke helsa deres negativt, oppgir 33 prosent ulykker som årsak.

47 prosent anser belastningsskader som den største helsefaren. Løft med vridd eller bøyd overkropp, tunge løft og repeterende og monotone arbeidsoppgaver er ergonomiske risikofaktorer kjent fra tradisjonelle havbruksoperasjoner.  

Ei næring med mange endringer

– Når havbruksnæringa nå er i rivende utvikling, der ny teknologi tas i bruk i høyt tempo, er det behov for å følge tett med på hva som skjer med HMS-situasjonen. Hverdagen til de ansatte er i endring med nye fartøy, nye merde-konstruksjoner og i en ikke for fjern fremtid – anlegg langt til havs, sier seniorforsker Trine Thorvaldsen. Hun har ledet SINTEF Ocean og NTNUs arbeid med den første store HMS-undersøkelsen innen havbruk på sju år. 

– De ansattes arbeidsmiljø er sjelden driveren for endringer og nyskapninger, til tross for at nettopp teknologien kan være en nøkkel til å redusere risiko, påpeker Thorvaldsen. Sikkerhetsforskeren opplever at både ansatte i næringen og representanter for fagforbundene tar til orde for at slike undersøkelser må bli gjennomført mer regelmessig. 

– Å forebygge arbeidsrelatert fravær og frafall i næringa er i alles interesse. Vi tror at oppdaterte rapporter er svært verdifulle for det kontinuerlige HMS-arbeidet som gjøres av oppdrettsselskap, rederier, leverandører og myndigheter, sier SINTEF-forskeren.

Mangelfullt samarbeid er en trussel 

Gjennom undersøkelsen kan forskerne kartlegge hva som har skjedd siden forrige undersøkelse i 2016. Det har også vært et mål å få innsikt i samspillet mellom selvstendige rederier og oppdrettsselskap, forklarer Thorvaldsen.

Mange av deltakerne i undersøkelsen er ansatt i bedrifter som er eksterne tjenesteleverandører til oppdrettsselskapene. Undersøkelsen avdekker at hele 66 prosent av disse mener mangelfullt samarbeid med oppdrettsselskapene er en trussel mot sikkerheten. Like stor andel mener at oppdrettsselskapenes krav til effektivitet gjør at de noen ganger må bryte sikkerhetsprosedyrene.  

– Dette er gjenkjennbare tematikk fra bransjer som bygg og anlegg og petroleumsnæringa. Der vet vi at såkalte underleverandører ofte jobber under andre rammebetingelser og er mer ulykkesutsatte enn de ansatte i kjernevirksomheten. Det sier Trond Kongsvik, professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, som også har jobbet med HMS-undersøkelsen. 

Utsatt bransje 

For alle respondentene sett under ett er det verdt å merke seg at halvparten har vært borte fra jobb på grunn av sykdom eller skade det siste året. 17 prosent svarte at sykdommen eller skaden som holdt dem borte fra jobb var arbeidsrelatert, og 42 prosent av disse var borte fra jobb i seks uker eller mer. 

Rapporten er del av et større prosjekt, som også omhandler analyser av ulykkesstatistikk. Analyser viser at yrkesskade- og dødsraten i havbruksnæringen er høy sammenlignet med andre næringer. Arbeidstilsynet har registrert i overkant av 34 personulykker per år i perioden 2011-2022. Fall, støt/treff av gjenstand og klemt/fanget er de tre hyppigste ulykkeshendelsene. 

…men de trives

Selv om tallene viser at mange har hatt arbeidsrelatert fravær, og at deltakerne i undersøkelsen delvis er betydelig bekymret for egen helse og sikkerhet, oppgir 88 prosent at de som oftest eller alltid trives på jobb.  

– Det kan kanskje forklares av at det er arbeidsforholdene i hverdagen som avgjør om folk trives på generell basis, og det ser vi at svært mange gjør. De peker på gode kolleger og interesse for havbruk som de viktigste trivselsårsakene. Men så kan det være utfordringer knyttet til de store operasjonene, som avlusing. Da oppstår gjerne arbeidspress og risikable situasjoner, og dette slår igjen ut på svarene om hvorvidt produksjonen går utover sikkerheten, sier SINTEF-forsker Trine Thorvaldsen. Svarene i undersøkelsen viser også at sikkerhet er nært knyttet til rammebetingelser, organisering og ledelse. 

Eksempelvis mener 29 prosent at hensynet til produksjon går foran sikkerheten og 30 prosent synes det er ubehagelig å påpeke brudd på sikkerhetsregler. 22 prosent hevder at de av og til blir presset til å jobbe på en måte som truer sikkerheten og 16 prosent opplever gruppepress som går ut over sikkerhetsvurderinger. 

– Disse resultatene synliggjør områder som aktørene i næringa bør vie særlig oppmerksomhet. Noen vil kanskje kjenne seg godt igjen i enkelte av funnene som er presentert i denne rapporten, og mindre i andre funn. Vi oppfordrer derfor alle til å bruke rapporten aktivt i den interne HMS-arbeidet, for å vurdere eget arbeidsmiljø, sier Thorvaldsen.  

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson