Til hovedinnhold
Norsk English

Slik sikrer man gode lydforhold i skolebygg

Ved prosjektering av undervisningsrom er det spesielt viktig å vurdere bakgrunnsstøy og aktivitetsstøy. Foto: Unsplash
De som jobber i skolen, vet hvor viktig det er med god akustikk i klasserommet. Optimal etterklangstid, god taleforståelse, tilfredsstillende lydnivå og tilgang til stillesoner er de viktigste faktorene for gode lydforhold.

Av Ipek Polat

Høy bakgrunnsstøy gjør det vanskelig å oppfatte tale og å konsentrere seg. Byggteknisk forskrift (TEK) fremhever at det er spesielt viktig å vurdere bakgrunnsstøy og aktivitetsstøy ved prosjektering av undervisningsrom.

Barn har andre behov enn voksne

Studier viser at akustisk design i skolebygg bør tilpasses på barnas spesifikke behov for taleforståelse. Små barn kan ha nytte av en kortere etterklangstid enn det som passer for voksne, siden hørselssystemene fortsatt er i utvikling. Barn opplever ofte å måtte snakke høyere for å bli hørt og forstått i et klasserom, også for å høre seg selv. Riktig akustikk er også spesielt viktig for syns- og hørselshemmede. Bakgrunnsstøy kan lett være forstyrrende for personer med nedsatt hørsel.

Sjekk om støyrisikovurdering er nødvendig med denne enkle testen:

Test Estimert støynivå Risikovurdering er nødvendig hvis støynivået er slik i mer enn
Støy er forstyrrende, men vanlig samtale er mulig  80 dB  6 timer 
Må rope for å snakke med noen 2 m unna  85 dB  2 timer 
Må rope for å snakke med noen 1 m unna  90 dB 
45 minutter

 

Universell utforming omfatter også lydforhold

TEK angir funksjonskrav til lydforhold i bygninger. NS 8175 er en av de viktigste standardene innenfor akustikk og støy, og angir grenseverdier for de fleste bygningene TEK gjelder for.

I 2012 ble det tatt flere grep for å sikre god akustikk i alle typer bygninger. På grunn av krav til tilgjengelighet for alle og krav til universell utforming i TEK10 ble revisjonen i 2012 utført spesielt med tanke på romakustiske forhold, støynivå i bygninger og behov for lydoverføringsanlegg i ulike rom og arealer.

Forskriften krever at bygninger, spesielt byggverk for publikum og arbeidsbygninger, bygges med gode lydforhold slik at de er tilgjengelige for flest mulig. Slike krav er justert videre i utgaven fra 2019. Det er også innført noen flere kriterier for restauranter, spisesteder og lignende.

Vurdering av bakgrunnsstøy, lydoverføring og akustiske forhold for hvert enkelt rom publikum bruker i ulike typer bygninger bør gjøres i henhold til TEK.

Tiltak mot lang etterklangstid: Lydabsorbenter

Den ultimate måten å redusere etterklangstiden på er å bruke lydabsorbenter designet for å absorbere lyd i et rom. Absorbentene gjør det mulig for oss akustikere å sørge for et godt akustikkmiljø i skolebygg.

Bygningsakustikklaboratoriene ved SINTEF Community i Oslo utfører akkrediterte målinger av blant annet lydabsorpsjon, og resultatene kan benyttes som produktdokumentasjon til SINTEF Teknisk Godkjenning eller andre europeiske godkjenningsordninger.

Oversikt over målinger vi kan utføre og tilhørende målestandarder

Prøvestandard Målestandard  
Måling av lydabsorpsjon NS-EN ISO 354 Akkreditert
Måling av luftlydisolasjon i dører, vinduer, vegger, etasjeskillere NS-EN ISO 10140-2 Akkreditert
Måling av trinnlydisolasjon NS-EN ISO 10140-3 Akkreditert
Feltmåling NS-EN ISO 16283-1  
Feltmåling NS-EN 140-5 og 140-7   
Måling av støy fra ventilasjonskomponenter  NS-EN ISO 5135  
Måling av lydfeller, presisjons- og forenklet metode for måling av innskuddstap i lydfeller NS-EN ISO 7235  
Måling av lydeffektnivå for maskiner og utstyr ved lydtrykk i klangrom NS-EN ISO 3741  
Måling av lydtrykknivå  NS-EN ISO 16032  

 

Interessen for lydforhold i bygninger har økt etter at byggteknisk forskrift og NS8175 inkluderte krav til universell utforming i 2012. Her testes lydabsobenter i klangrommet i SINTEFS lydlaboratorium. Foto: Remy Eik-Nikolaisen

Referanser

  • Whitlock, J. and Dodd, G., 2008. Speech Intelligibility in Classrooms: Specific Acoustical Needs for Primary School Children. Building Acoustics, 15(1), pp.35-47.
  • Boothroyd, A., Auditory development of the hearing child, Scandinavian Audiology, 1997, 26(46), 9-16
  • The Institute of Acoustics, 2017. General Principles of Acoustics Notes.

Kontaktperson