Til hovedinnhold
Norsk English

Bilene våre blir større, men parkeringsplassene er like små

Bilene er blitt større, da må parkeringsplassene bli det også. Foto: Pixabay
Bilene er blitt større, da må parkeringsplassene bli det også. Foto: Pixabay
Vi hører stadig om tvistesaker rundt parkeringsplasser, særlig i boligkomplekser. Felles for tvistesakene er ofte at parkeringsplassene er for små og bilene for store.

– Våre anvisninger blir ofte vist til i tvistesaker. Det er bakgrunnen for at vi nå skal revidere anvisingen om parkeringsplasser og garasjeanlegg, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF.

Som en del av forarbeidet har han kartlagt størrelse og svingradius på bilene som selges i dag. For bilene våre tar stadig mer parkeringsplass.

Gamle mål – nye biler

Statens vegvesen legger såkalte “dimensjonerende kjøretøy” til grunn for sine dimensjoneringsnormer. Denne kategorien er en “boks” som de aller fleste biler i den aktuelle kategorien skal passe inn i. Det er altså ikke en gjennomsnittsstørrelse, men en “dette-må-det-være-plass-til”-størrelse.

Problemet er at bilstørrelsene som ligger til grunn for “Dimensjonerende personbil” er basert på gamle mål som ikke stemmer overens med dagens biler: Dette gjelder både ytre dimensjoner, men også fordi dagens biler har en annen fordeling av “overheng” foran og bak. I praksis betyr det at moderne biler trenger større plass når de svinger med maksimalt rattutslag.

– Kunnskapen om størrelsen og svingradiusen til biler som selges i dag, gir grunnlag for å endre anvisningene for parkeringsplasser, sier Kirkhus.

Fakta om regelverk og dimensjoner:

Byggforskseriens anvisning 312.130 Parkeringsplasser og garasjeanlegg er basert på disse paragrafene i byggteknisk forskrift (TEK17):

  • 8-1: "Opparbeidet uteareal skal utformes slik at det er tilstrekkelig egnet til sin funksjon." (Veiledningen til bestemmelsen sier at parkeringsareal inngår i opparbeidet uteareal.)
  • 12-1 (1): "Byggverk skal ha planløsning tilpasset byggverkets funksjon."
  • 12-5: "Byggverk skal ha en utforming som forebygger fare for skade på personer og husdyr ved sammenstøt eller fall."
  • 12-7 (1): "Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming, romhøyde og størrelse tilpasset sin funksjon."

Dimensjonene som oppgis i Byggforskserien er basert på tall fra Statens vegvesens håndbok N100 (tidligere 017) Veg og gateutforming og Statens vegvesens og Gjensidige NORs Utforming og drift av parkeringsanlegg. Sistnevnte er fra 2002, og førstnevnte har hatt tilnærmet uendrede verdier i flere tiår.

Trenger mer plass

Hittil har standarden “dimensjonerende bil” vært 1,8 m bred og “dimensjonerende svingdiameter” (ytre overheng) 12,0 m.

– Ut fra statistikken mener vi det må være riktig å nå sette bredden på dimensjonerende personbil til 1,9 m. Bredde med speil mener vi må settes til 2,1 m og dimensjonerende svingdiameter til 13,0 m, sier Kirkhus.

Når SINTEF skal revidere Byggforskseriens anvisning “Parkeringsplasser og garasjeanlegg” (312.130), er målet å:

  • angi mer detaljert hva som er nødvendig plass for bil og manøvrering
  • angi mer detaljert hva som er nødvendig plass for å komme inn og ut av bilen, samt gå forbi bilen
  • ha et bedre dokumentert underlag for våre anbefalinger

Referanse:

Dimensjoner og svingdiameter for nye personbiler solgt i 2020 og 2021. Underlag for revisjon av Byggforskserien 312.130

 

Kontaktperson