Til hovedinnhold
Norsk English

Royalimpregnert trekledning og brannsikkerhet

Illustrasjonsfoto: Mats Fuglesang Sæther
Nyheten om at royalimpregnert trekledning kan ha dårligere brannegenskaper enn deklarert, skaper usikkerhet rundt brannsikkerheten til bygningene der produktene er brukt. Det gir store utfordringer for byggebransjen.

Trekledninger for utendørs bruk blir ofte impregnert for å forbedre bestandigheten mot vær og vind.

Ulike typer impregnering

Det finnes ulike typer impregnering, og en av dem kalles royalimpregnering. Royalimpregnert trevirke er trevirke som er behandlet med en kombinasjon av trykkimpregnering med vannløste midler, vanligvis kobbersalter, og en etterfølgende oljebehandling der trelasten kokes i olje under vakuum. Det gir en trelast som er innoljet på alle sider, og på den måten får vannavvisende egenskaper.

Royalolje består av ca. 50 % petroleumsbasert olje og 50 % linolje. I tillegg kan oljen være tilsatt fargepigmenter. Royalimpregneringen benyttes for å forbedre bestandigheten til trekledningen, og har ikke til intensjon å forbedre kledningens antennelighet og brennbarhet. (Kilde: Byggforskserien 432.101)

Krav til brannegenskaper og klassifisering

Kravene til brannsikkerhet i bygninger er gitt i byggeforskriften TEK17 (Forskrift om tekniske krav til byggverk, KMD 2017). I veiledningen til TEK17 (Veiledning om tekniske krav til byggverk, DiBK 2017) finner man preaksepterte ytelser som kan benyttes for å tilfredsstille kravene i TEK17. Det stilles blant annet krav til at materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen. Veiledningen beskriver at utvendige overflater på bygninger kan ha betydning for brannspredningen i et bygg og til andre bygninger, og oppgir derfor en minste preakseptert ytelse for utvendige overflater, D-s3,d0.

Trekledningers brannegenskaper (antennelighet, brannspredning, røykproduksjon, dråpesmitte) prøves og klassifiseres i henhold til NS-EN 13501-1. Produkters egenskaper ved brannpåvirkning klassifiseres i klassene A1, A2, B, C, D, E og F, der produkter i klasse A1 er ubrennbare, mens produkter i klasse F er svært brennbare. I tillegg kommer bokstavene s for røykproduksjon, og d for brennende dråper.

Produktstandarden for trekledninger NS-EN 14915:2013 gir mulighet for å klassifisere noen av produktene uten at brannegenskapene til produktet må testes først. Muligheten for klassifisering uten testing gjelder i hovedsak for ubehandlet trevirke, men dette er ikke spesifisert i produktstandarden. I Byggevareforordningen er det imidlertid bestemt at klassifisering av behandlet trekledning produsert etter NS-EN 14915 skal utføres basert på branntesting. Informasjon om dette er gitt i Guidance Base Item nr. 0272 datert 28. april 2020 fra Advisory Group of Notified Bodies i Byggevareforordningen. Bestemmelsen gjelder ved CE-merking av produkter produsert i henhold til NS-EN 14915.

Feil klassifisering på royalimpregnert trekledning

I forbindelse med et tilsyn Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) gjennomførte på brannimpregnert trekledning i 2020 (DiBK-rapport Tilsyn med brannhemmende trekledning 2020), ble de oppmerksom på at produsenter av royalimpregnert trekledning deklarerte sine produkter feil. Produktene ble plassert i system 4 for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser, men skulle vært plassert i system 3. Forskjellen er at i system 3 skal et tredjeparts laboratorium vurdere brannegenskapene og klassifiseringen av kledningen, mens i system 4 kan produsenten vurdere dette selv.

Da produsentene av royalimpregnert kledning ble gjort oppmerksomme på dette, satte de i gang en prosess for å få på plass riktig dokumentasjon i samråd med blant annet deres egen bransjeorganisasjon Treindustrien. Som del av dette arbeidet har produsenten bestilt branntesting av produktene. Det første produktet som ble testet viste seg å ikke oppnå klasse D-s3,d0, som produsenten tidligere deklarerte. Produktet tilfredsstiller dermed ikke minste preaksepterte ytelse for utvendige kledninger gitt i veiledningen til TEK17. Det har ført til mye usikkerhet i bransjen, fordi det i byggeprosjektene er lagt til grunn at produktene tilfredsstiller klasse D-s3,d0. Det er enda ikke klart hvilken klassifisering de andre produktene oppnår ved prøving.

Hva betyr dette for brannsikkerheten?

Den lavere klassifiseringen kan øke faren for at en brann kan spre seg til andre deler av et bygg enn der brannen startet. Det kan også være større fare for at en brann kan spre seg mellom bygninger, og at brannen sprer seg raskere i fasaden. Kledningen kan også være mer utsatt ved antennelse utenfra. Hvordan dette påvirker brannsikkerheten vil imidlertid avhenge mye av bygningstypen og virksomheten i bygningen.

Royalimpregnert trekledning er brukt på bygninger i brannklasse 1 med 2-3 etasjer, men også i bygninger i brannklasse 2 og 3 med 3 etasjer eller mer. I brannklasse 2 og 3 må imidlertid bruken av denne kledningen som regel kombineres med andre brannsikringstiltak. Man kan da velge preaksepterte løsninger, eller gjennomføre brannteknisk analyse. Brannklassene stiller ulike krav til brannsikkerhetsnivå til bygningene, slik at betydningen av kledningens brannsikkerhet vil variere for konkrete bygninger.

Vurderinger av hvordan feil klassifisering av royalimpregnert trekledning påvirker brannsikkerheten i flere typer bygninger og virksomheter er igangsatt, blant annet av Treindustrien og Boligprodusentenes Forening. Før man kan konkludere med hvilke tiltak som må gjennomføres og i hvilke bygninger det er nødvendig for å tilfredsstille kravene til brannsikkerheten, er det nødvendig med mer kunnskap om brannegenskapene til produktene.

I noen tilfeller vil rådgiverne som har utført prosjekteringen av bygninger der disse produktene er brukt, kunne vurdere hvordan den nye informasjonen påvirker brannsikkerheten for de enkelte bygningene. Men i mange tilfeller vil de være avhengig av at det fremskaffes mer dokumentasjon om hvordan kledningen kan påvirke blant annet brannspredning.

Forskning på brannbeskyttelse av trekledning i FRIC

FRIC og WoodWorks! Cluster arrangerte våren 2020 et seminar om bruk av impregnering og maling med brannhemmende egenskaper for brannbeskyttelse av trekledning. Dette følger vi opp sammen med Treindustrien for å få til et forskningsprosjekt med tema "Brannbeskyttelse av trekledning", hvor vi vil forske på brannegenskaper, bestandighet og bygningsfysikk. Sett i lys av situasjonen med brannegenskaper til royalimpregnert trevirke, vil det også være naturlig å inkludere ikke bare brannhemmende produkter, men også andre impregnerings- og overflatebehandlinger i forskningsprosjektet.

SINTEF Teknisk Godkjenning

Royalimpregnert kledning har inngått i byggesystemer fra element- og modulprodusenter med SINTEF Teknisk Godkjenning. SINTEF Certification har fjernet royalimpregnert kledning fra SINTEF Teknisk Godkjenning inntil royalimpregnert tre er tilfredsstillende dokumentert for bruk som kledning.

Vedlikehold

Vedlikehold av impregnert trekledning må utføres i henhold til veiledning fra leverandøren av den impregnerte trekledningen. Dette gjelder både for royalimpregnert, brannimpregnert og andre typer impregnert trekledning. Ved riktig utført vedlikehold så vil kledningens gode egenskaper vare lenge. Men gjøres det feil kan dette forkorte kledningens levetid og brannegenskaper. For å ivareta egenskapene må bygningens Forvaltning-, Drift- og Vedlikeholdsdokument (FDV) være tydelig, og leverandørens veiledning lett forståelig.

Kontaktperson