Til hovedinnhold
Norsk English

Eie først-modellen: Lavinntektsfamilier fikk stabile og gode boforhold

Målet for studien har vært å utvikle kunnskap om betydningen av selveid bolig for livskvalitet i lavinntektsfamilier og i hvilken grad selveid bolig påvirker autonomi, livskvalitet og framtidstro. Foto: Anne Sigfrid Grønseth
Økonomisk vanskeligstilte barnefamilier bor ofte trangt, og det kan hindre foreldrenes overgang til arbeid. Nå viser forskning at det gir mange positive ringvirkninger om disse får kjøpe bolig uten dokumentert betjeningsevne.

Det siste tiåret har andelen barn som vokser opp i familier med lav inntekt i Norge økt, og anslås til å være 9–10 prosent. Det har også vært en økning i antall barn som bor trangt og i leieboliger.

Forsøksprosjekt på Kongsvinger

Kongsvinger kommune prøver nå ut boligmodellen "Eie først/Barna først", der familier får tilbud om startlån til å kjøpe bolig.

Disse familiene kvalifiserer i utgangspunktet ikke til startlån i Husbanken. Kommunene har heller ikke egnede kommunale boliger å tilby.

Høgskolen i Innlandet og SINTEF har sett på hva denne boligmodellen betyr for familiene:

  • Modellen i Kongsvinger har ført til bedre livskvalitet i lavinntektsfamiliene som er intervjuet.
  • Å eie bolig gir en stabil bosituasjon, større bolig og en bedre kvalitet enn leid bolig gir dem.
  • De synes det er enklere å etablere gode rutiner i hverdagen.
  • Flere forteller om bedre skoleresultater for barna og at de i større grad tar med venner hjem.
  • De opplever at de har bedret sin sosiale posisjon: De har blitt en "mer normal familie" og "lik andre".
  • De etablerer et hjem; de pusser opp og innreder etter eget ønske.
  • Flere forteller om fellesskap med naboer og bedre samarbeid med skole og barnehage.
  • De ser ut til å motiveres av å kunne generere boligkapital og arv til neste generasjon.

– Tanken er at boligen skal være grunnlaget og utgangspunktet for positiv utvikling i familiene og gi muligheter for utdanning og økt deltakelse i arbeidslivet, sier SINTEF-forsker Karine Denizou.

Noen utfordringer

Utfordringene for denne modellen kan være at boligprisene for de mest sentrale boligene i kommunen stiger. Dette kan gjøre det vanskelig å finne boliger familiene kan ha råd til å kjøpe.

I tillegg ser det også ut til at mange av familiene som er en del av "Eie først/Barna først" trenger grundig og tett oppfølging/opplæring i starten.

Mange av de positive sidene vil man kunne oppnå også om disse familiene får gode nok, store nok og sentrale nok utleieboliger som de får leie på lang sikt, ifølge studien.

Last ned rapporten: Eie først – Barna først. Hvilken betydning har selveid bolig for livskvaliteten i lavinntektsfamilier?

Kontaktperson