Til hovedinnhold
Norsk English

Brannsikkerheten i boliger med royalbehandlet trekledning er vurdert av SINTEF

Illustrasjonsfoto: SINTEF
SINTEF har vurdert brannsikkerheten i boligbygninger med royalbehandlet ytterkledning, der kledningen er benyttet med antagelsen om at den tilfredsstiller preakseptert ytelse D-s3,d0.

Oppdraget

SINTEF har, på oppdrag for Boligprodusentenes Forening, analysert konsekvenser ved brann, samt mulige kompenserende forhold og tiltak, for boliger i brannklasse 1 med royalbehandlet ytterkledning av tre. Bakgrunnen er at kledningen representerer et fravik fra preakseptert ytelse ettersom det er avdekket at denne likevel ikke tilfredsstiller klasse D-s3,d0 som tidligere opplyst. SINTEF har ikke vurdert andre behandlede kledninger eller gjennomført egne branntester.

Målet med prosjektet har vært å utarbeide fraviksanalyser og et verktøy for forenklede fraviksanalyser som enkelt kan benyttes for å vurdere om et bestemt byggverk innehar et tilfredsstillende nivå av brannsikkerhet i forhold til kravene gitt av forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17). Og identifisere hvilke tiltak som kan gjennomføres for å gi tilfredsstillende brannsikkerhet. Vi har benyttet komparative fraviksanalyser, utført med bakgrunn i blant annet resultater fra branntester utført av RISE Fire Research AS og beregninger.

Forutsetninger og begrensninger for analyser og verktøy

Analysene og verktøyet er utarbeidet for bygninger som tilfredsstiller følgende betingelser:

 • Den royalbehandlede ytterkledningen er benyttet med utgangspunkt i antagelsen om at den oppfyller preakseptert ytelse til ytterkledning D-s3,d0.
 • Bygningene er av typen eneboliger, eneboliger i kjede eller rekkehus i risikoklasse 4 i brannklasse 1.
 • Bygningene er allerede oppført eller prosjektert med royalbehandlet ytterkledning.
 • Kledningen er lukket, det vil si at det er tette skjøter mellom bordene, og ikke for eksempel åpent låvepanel eller spilekledning.
 • Den royalbehandlete ytterkledningen har minst tykkelse på 19 mm (minst 9 mm i fals) og 390 kg/m3 densitet, samt tilfredsstiller minst klasse E i henhold til NS-EN 13501-1 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 1: Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av materialers egenskaper ved brannpåvirkning.
 • I brannteknisk prosjektering eller utførelse er det ikke gjort andre fravik fra preaksepterte ytelser i VTEK enn royalbehandlet kledning som utvendig overflate. Det vil si at alle andre preaksepterte ytelser er fulgt helt ut.
 • Analysene gjelder ikke verneverdige bygg, bygg i eldre, tett trehusbebyggelse eller bygg i områder med særlige risikoforhold knyttet til brann.

Ytterligere begrensninger og forutsetninger varierer for ulike typer boliger og fremkommer av verktøy for vurdering av hvert byggverk.

Brannegenskapene til royalbehandlet trekledning er kun sammenlignet med ubehandlet trekledning, som er brukt som referanse for kledninger som tilfredsstiller klasse D-s3,d0.

Resultater

I analysene er konsekvensene av brann vurdert for henholdsvis personsikkerhet, risiko for brannspredning på eget bygg samt risiko for brannspredning til og fra nabobygg. Der konsekvensene er vurdert som større i forhold til bygg med preaksepterte ytelser, er det identifisert ulike kompenserende forhold og tiltak som kan gjennomføres for å gi tilfredsstillende brannsikkerhet.  Effekten av tiltakene er vurdert i forhold til deres funksjonalitet, pålitelighet, robusthet og behov for oppfølging og vedlikehold i driftsfasen.

Royalkledning utgjør en risiko for personsikkerheten for bygg som er behandlet her dersom:

 • det kun er rømningsmulighet (vindu/dør/trapp) via én fasade, og den fasaden har royalkledning

Royalkledning utgjør en risiko for verdisikkerheten for bygg som er behandlet her dersom:

 • det er takutstikk med eller uten lufting som kan føre til horisontal brannspredning til nabobranncelle eller vertikal brannspredning til loft (gjelder ikke sprinklet bygg)
 • bygget har overbygg, carport eller lignende
 • det er fare for brannspredning til eller fra nabobygg

Resultatene viser at det i praksis er relativt få av de mindre bolighusene med royalbehandlet trekledning hvor man trenger å gjøre aktive tiltak for å sikre rømning og redning. Dette fordi boligbygningene som er vurdert som regel har gode rømningsmuligheter, ofte i to ulike fasader, mens det preakseptert ikke er beskrevet noe ytelseskrav om utgang i mer enn en fasade.

Med hensyn til verdisikkerhet og fare for brannspredning kan det imidlertid være behov for tiltak i flere av bygningene. Verktøyet identifiserer disse forholdene og foreslår tiltak.

SINTEFs analyser, resultater og verktøy er gitt i følgende dokumenter, tilgjengelig på boligprodusentene.no:
SINTEF-rapport 2021:00730 Royalbehandlet trekledning og brannsikkerhet. Komparative fraviksanalyser
SINTEF-rapport 2021:00731 Royalbehandlet trekledning og brannsikkerhet. Verktøy of forenklede fraviksanalyser

Kontaktpersoner i SINTEF:
Siri Hunnes Blakstad, konserndirektør SINTEF Community
Veslemøy Nestvold, kommunikasjonssjef SINTEF Community

Kontaktperson