Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF tilbyr teknisk godkjenning for overvannsløsninger

foto av regnbed mellom gangvei og bilvei
Dette regnbedet kan kombinere infiltrasjon og fordrøyning av regnvannet. SINTEF tilbyr Teknisk Godkjenning for denne typen produkter. Foto: Storm Aqua AS
Vi trenger fordrøyningsløsninger for å hindre flom og skader etter regnskyll, men vi mangler dokumentasjon på hvor mye vann produktene kan håndtere. SINTEF tilbyr nå teknisk godkjenning for prefabrikkerte fordrøyningsløsninger.

Overvann har blitt et mer synlig problem de siste årene, med flere omfattende skader etter kraftig nedbør. 

Overvannet må håndteres lokalt

Tradisjonelt har regnvann blitt ledet til nærmeste sluk og så transportert i rør under bakken til nærmeste bekk/vann/renseanlegg. Men denne infrastrukturen har begrenset kapasitet og utfordres av økende mengder vann på grunn av klimaendringer. 

Nye løsninger som infiltrasjonsløsninger og fordrøyningsløsninger bidrar til at overvannet i større grad enn før blir håndtert lokalt. Dette er en ønsket endring og vi vil se flere lokale løsninger i urbane områder i fremtiden.

Hvor mye vann kan løsningene håndtere?

En utfordring med mange av de lokale infiltrasjons- og fordrøyningsløsningene er å vite nøyaktig hvor godt de håndterer overvannet, det vil si hvor mye vann som holdes kan tilbake og hvor lenge. 

Å kjenne ytelsen til en løsning er viktig for å kunne planlegge riktige tiltak for forventet mengde overvann på et gitt sted, og for å møte kommunens krav til maksimalt påslipp av overvann til avløpsnettet. For å overholde kravene kommer man ikke utenom fordrøyningsløsninger som lagrer overskuddsvannet og slipper det gradvis ned i avløpsnettet. 

SINTEF Teknisk Godkjenning

SINTEF tilbyr nå teknisk godkjenning for å sikre at fordrøyningsløsningene holder mål.

SINTEF Teknisk Godkjenning er en frivillig dokumentasjonsordning og angir at produktet er vurdert å være egnet i bruk, og inneholder dokumentasjon av alle relevante egenskaper for produktet, i tillegg til monteringsanvisning, bruksbetingelser og informasjon om miljøegenskaper.

Produktegenskaper for prefabrikkerte fordrøyningsløsninger

Følgende produktegenskaper skal dokumenteres for prefabrikkerte fordrøyningsløsninger:

  1. Redusert avrenning – angir hvor store vannmengder som kan holdes tilbake ved maksimal belastning.  Mengden angis i en tabell som funksjon av vannstrøm inn og ut. Redusert avrenning finnes ved beregning eller prøving.
  2. Forsinket avrenning – angir hvor mye avrenningen forsinkes (målt i tid) ved å installere valgte løsning. Forsinket avrenning finnes ved beregning eller prøving.
  3. Utlekking (vanntett materiale) – angir om noe av overvannet vil lekke ut til omkringliggende masser. Dette vurderes med prøving eller med egnet dokumentasjon.
  4. Dimensjonerende last – angir hvorvidt anlegget egner seg til å ligge under parkeringsplass, veg e.l. Dette vurderes etter gjeldende standarder, ved beregning eller med egnet dokumentasjon.

I tillegg gjøres det en miljøvurdering av alle komponentene som inngår i produktet, en vurdering av nødvendig vedlikehold, og det settes krav til egenkontroll og kvalitetssikringssystem hos produsenten. 

Enklere for utbyggere og forvaltere

Produkter med SINTEF Teknisk godkjenning (TG) har dokumenterte egenskaper i henhold til gitte standarder. Produktet har blitt vurdert av en objektiv tredjepart, og det gjør valget enklere for utbyggere og forvaltere. I tillegg til dokumentasjon for egenskaper, bruksområde, drifts- og vedlikeholdsbehov, vil TG inneholde informasjon om hvor mange komponenter av et produkt en utbygger må installere i et område basert på mengde avrenning, og basert på hvor lang tid det tar for overvannet å bli fraktet ut av nedbørsfeltet. I tillegg til å være dokumentasjon for produktet vil en TG derfor også fungere som en dimensjoneringsguide for hvert enkelt produkt.

Les mer om teknisk godkjenning

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Klima 2050

Prosjektvarighet:

13.04.2015 - 01.03.2023

Kontaktperson:

Berit Time

Kontaktperson